Wzór ugody przesyłanej przez Kancelarię Adwokacką Anny Łuczak

OMÓWIENIE PONIŻSZEJ UGODY ZNAJDZIECIE PAŃSTWO TUTAJ

Ugoda zawarta w dniu […] pomiędzy:

[…]
a
Skorpion Arte sp. z o.o. z siedzibą ul. Wspólna 75, 00-687 Warszawa, reprezentowaną/ym przez adw. Annę Łuczak, zwaną/ym w treści „Pokrzywdzonym”,
zwana w treści „Ugodą”,
§1
1. Sprawca oświadcza, iż naruszył autorskie prawa majątkowe przysługujące Pokrzywdzonemu do utworu pt.: […] poprzez bezprawne rozpowszechnianie ww. utworu w sieciach per-to-per (P2P) w dniu […] o godzinie: […].
2. Sprawca zobowiązuje się do do uiszczenia kwoty w wysokości 550,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt) na rzecz Pokrzywdzonego tytułem naprawienia szkody powstałej w wyniku bezprawnego naruszenia przez Sprawcę autorskich praw majątkowych do utworu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Ugody.
3. Pokrzywdzony zrzeka się roszczeń wobec Sprawcy związanych z zidentyfikowanym rozpowszechnieniem ww. utworu w sieciach peer-to-peer wskazanym w §1 ust. 1 Ugody, pod warunkiem zapłaty pełnej kwoty wskazanej w § 1 ust. 2 Ugody oraz dostarczenia przez Sprawcę podpisanego i prawidłowo uzupełnionego egzemplarza Ugody na adres pełnomocnika Pokrzywdzonego, tj. Kancelaria Adwokacka Anna Łuczak, Al. Jana Pawła II 61 lok. 95, 01-031 Warszawa w terminie 21 dni od dnia […].

§2
1. Sprawca zobowiązuje się do nienaruszania autorskich praw majątkowych przysługujących Pokrzywdzonemu do jakichkolwiek utworów Pokrzywdzonego, obecnie i w przyszłości.
2. W przypadku kolejnego naruszenia przez Sprawcę jakichkolwiek autorskich praw majątkowych Pokrzywdzonego do jego utworów w przyszłości Sprawca zobowiązuje się uiścić tytułem kary umownej kwotę w wysokości 950,00 PLN (dziewięćset pięćdziesiąt złotych) za każde rozpowszechnienie.
3. Po otrzymaniu egzemplarza podpisanej przez Sprawcę Ugody, Pokrzywdzony zobowiązuje się odesłać podpisany przez siebie egzemplarz, w formie elektronicznej, na adres mailowy Sprawcy, na co Sprawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.
4. Sprawca zobowiązuje się własnoręcznie napisać pod treścią niniejszej ugody adnotację o treści "Akceptuję warunki powyższej ugody". 

Etykiety: