Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty przesyłanego przez Kancelarię Adwokacką Anny Łuczak

OMÓWIENIE PONIŻSZEGO WEZWANIA DO ZAPŁATY ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ

KANCELARIA ADWOKACKA 
adwokat Anna Łuczak 
Al. Jana Pawia II 61 lok. 95, 01-031 Warszawa; NIP 526-002-90-26 
tel.: (+48 22) 634 36 84; (+ 48 22) 635 16 47; (+48 22) 635 17 37; (+ 48 22) 635 17 71; (+48) 500 388 744 
godziny urzędowania: 10:00 — 17:00 kancelaria@adwokatwarszawa.net.pl www.adwokatwarszawa.net

Warszawa, dnia […] roku 
Znak pisma 

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY 
w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa 

Niniejszym, w związku z toczącym się postępowaniem karnym prowadzonym przez: Prokuraturę Rejonową w […], w sprawie o sygnaturze akt […], dotyczącym podejrzenia popełnienia m.in. przez Pana przestępstwa, określonego w treści art. 116 § 1 i 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2006 nr 99 poz. 662 z późn. zmianami) polegającego na rozpowszechnianiu utworu bez uprawnienia, do którego prawa autorskie posiada mój mocodawca, jako pełnomocnik Pokrzywdzonego Skorpion Arte sp. z o.o., z siedzibą ul. Wspólna 75, 00-687 Warszawa zwanego w treści „Pokrzywdzonym” na podstawie pełnomocnictwa znajdującego się w aktach prokuratorskich, o których mowa powyżej: 

wzywam do dobrowolnej zapłaty kwoty 550,00 PLN
(słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych)

tytułem zaspokojenia prawno-karnych i prawno-cywilnych roszczeń spółki w stosunku do Pana powstałych w wyniku naruszenia przez Pana w dniu […] o godzinie […] majątkowych praw autorskich przysługujących Pokrzywdzonemu w zakresie nielegalnego-bezprawnego rozpowszechniania przez Pana utworu pt. […] o numerze FILEHASH […], który to plik nazywał się: "[...]" w sieciach peer-to-peer (P2P) za pośrednictwem sprzętu elektronicznego korzystającego w dacie popełnienia czynu z nr […] za pośrednictwem programu / sieci wymiany plików uTorrent 3.2.0. 

Dochodzona ugodowo kwota jest częścią opłaty licencyjnej, której wysokość ograniczona jest z uwagi na ugodowy charakter niniejszego wezwania. Jednocześnie wskazuję, iż wysokość pełnej opłaty licencyjnej, uprawniającej do rozpowszechniania utworu, to kwota w wysokości od kilkunastu tysięcy do kilkuset tysięcy złotych, a uzależniona jest od przewidywanej ilości rozpowszechnień. Żądana kwota nie obejmuje kosztów pełnej opłaty licencyjnej, ani prawa do dalszego rozpowszechniania utworu w przyszłości, ewentualnych kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, biegłych sądowych, komorniczych, grzywien, jak również ewentualnej nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody orzekanej przez sądy karne w przypadku wydania wyroku skazującego. Celem ugodowego zakończenia sporu należy załączoną, prawidłowo wypełnioną i podpisaną Ugodę wysłać w oryginale  w terminie wskazanym w ugodzie na adres kancelarii, a żądaną kwotę należy wpłacić bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma, na konto bankowe pełnomocnika:

KANCELARIA ADWOKACKA
nr rachunku […]
tytułem : […]

Na podstawie art 79 § 1 ww. ustawy wzywam do dobrowolnego usunięcia ww. pliku z wszelkich urządzeń za pomocą których jest, był lub może być udostępniany plik zawierający ww. utwór, jak również do zaniechania rozpowszechniania utworu w przyszłości pod rygorem ujemnych skutków prawnych.

W razie zaistnienia pytań zespół Kancelarii pozostaje do Pana dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 —17:00 pod numerami wskazanymi w nagłówku. Jednocześnie informuję, iż mój mocodawca, wobec ewentualnego braku zapłaty, zobowiązał mnie do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a ewentualnie powstałe z tym koszty będą obciążały stronę przegrywającą. 

Z poważaniem,
Anna Łuczak
adwokat
nr wpisu: 764

Etykiety: