Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty Kancelaria Prawa Własności Intelektualnej Lex Superior Sp. z o. o.

Oferta bezpośredniej pomocy prawnej dla adresatów wezwań (KLIKNIJ)KANCELARIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
LEX SUPERIOR SP. Z O. O.
Ul. Jaśkowa Dolina 132/11, 80-286 Gdańsk

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Działając jako pokrzywdzony posiadacz majątkowych praw autorskich nabytych na podstawie licencji wyłącznej, w związku z wynikami dochodzenia przeprowadzonego przez organy ścigania, niniejszym wzywamy do naprawienia szkody majątkowej, wyrządzonej w wyniku bezprawnego użycia adresu […] do nielegalnego rozpowszechniania w sieci BitTrorrent następującego utworu audiowizualnego:

Nazwa pliku […]
Adres IP użyty przez naruszyciela […]
Data i czas namierzania […]
Jednostkowa kwota należnej opłaty licencyjnej […]

Przy użyciu specjalistycznego narzędzia informatyki śledczej (hash aplikacji […]) wykryto i udokumentowano proceder bezprawnego rozpowszechniania wskazanego powyżej utworu audiowizualnego, co stanowi przestępstwo określone w art 116 ust. 1 i 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 00, poz. 631 z późn. zm.). Zgodnie z ustaleniami organów ścigania abonentem korzystającym w chwili dokonania czynu zabronionego z adresu IP użytego do popełnienia przestępstwa jest:
[…]

W związku z powyższym, wzywamy naruszyciela naszych praw, do dobrowolnego naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę kwoty polubownego odszkodowania umownego w wysokości 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych), tytułem zaspokojenia całości naszych cywilnoprawnych oraz karnoprawnych roszczeń wynikających ze wskazanego naruszenia.

W przypadku braku polubownego naprawienia szkody w wyznaczonym terminie, złożymy w prokuraturze właściwej dla miejscowości […] wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa, bądź wniesiemy prywatny akt oskarżenia bezpośrednio do sądu karnego. Jednocześnie wystąpimy z akcją cywilną, żądając zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim zapłaty trzykrotności wynagrodzenia licencyjnego należnego za bezprawne rozpowszechnianie utworu. Kwota bazowa dochodzonego odszkodowania będzie wynosiła w takim wypadku 4.5000,00 PLN i może zostać powiększona o ewentualne koszty sądowe, koszty opinii biegłego badającego zabezpieczone nośniki danych, koszty komornicze, grzywny karne oraz nawiązki.

Jedynym sposobem polubownego załatwienia niniejszej sprawy jest zawarcie ugody dołączonej do niniejszego wezwania oraz uiszczenie polubownego odszkodowania w kwocie 750,00 PLN, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma na poniższy numer rachunku bankowego: 

LEX SUPERIOR SP. Z O.O.
Nr rachunku: 98 1750 1312 9230 0000 0000 0118 
Tytułem: Ugoda […] 

Z wyrazami szacunki,
Adam Zoll
Koordynator postępowań karnych Lex Superior sp. z o. o.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00 pod numerem telefonu 70 830 88 88 (UWAGA - numer telefonu typu premium, 2,08 zł/min. połączenia - przyp. BW) lub drogą elektroniczną pod adresem: kancelaria@lexsuperior.pl. Niniejsze pismo zostało wysłane z upoważnienia zarządu Lex Superior sp. z o.o. (uchwała do wglądu w siedzibie spółki).

Etykiety: