Wzór wezwania do naprawienia szkody z MURAAL Kancelarii Prawnej Magdaleny Zielińskiej

Oferta bezpośredniej pomocy prawnej dla adresatów wezwań (KLIKNIJ)

WEZWANIE DO NAPRAWIENIA SZKODY I ZAPRZESTANIA DALSZYCH NARUSZEŃ 

Sygnatura sprawy: […]
Dotyczy: […]

Działając w imieniu Stowarzyszenia Contra Piracy Worldwide Association for intellectual property z siedzibą w Zug w Szwajcarii, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 13.06.2014 roku, informuję, iż […] został udostępniony osobom trzecim, za pośrednictwem […] programu wymiany plików w sieci P2P, utwór […], który na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 ze zm.) podlega ochronie. 

Stowarzyszenie Contra Piracy Worldwide Association for intellectual property prowadzi Program Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej, którym na wniosek został objęty utwór […], upoważniając tym samym Stowarzyszenie do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem prawami autorskimi do utworu […].

Dane osobowe zostały pozyskane od […] w postępowaniu karnym o sygnaturze akt. […] w sprawie o naruszenie autorskich praw majątkowych, tj. naruszenie art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dane osobowe zostały zabezpieczone przez Prokuraturę: […].

Ustalenie danych osobowych nastąpiło w toku prowadzonego postępowania karnego na podstawie numeru IP […] i numeru portu […] we wskazanej powyżej dacie […] tj. w czasie nieuprawnionego udostępniania utworu. 

W związku z powyższym wzywam do naprawienia powstałej szkody poprzez zapłatę kwoty w wysokości 950,00 pln w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania na wskazany poniżej rachunek bankowy pełnomocnika Pokrzywdzonego prowadzony przez mBank S.A., w tytule wpisując sygnaturę sprawy: 

nr konta: 82114011244654075910000834 

powyższa kwota została ustalona w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt 3a n/w Ustawy. Pokrzywdzony. którego autorskie prawa zostały naruszone może żądać od naruszającego naprawienia szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej. Naprawienie szkody skutkować będzie zrzeczeniem się dalszych roszczeń obejmujących dane zdarzenie. 

Art. 79. 1. Uprawniony, którego autorskie prawa autorskie zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: 
1) zaniechania naruszania; 
2) usunięcie skutków naruszenia
3) naprawienia wyrządzonej szkody:
a) na zasadach ogólnych albo
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż udostępnianie utworów objętych ochroną na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych poza koniecznością zapłaty odszkodowania może być zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a także innymi sankcjami przewidzianymi w art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Fakt przetwarzania danych osobowych został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Dane osobowe przestaną był przetwarzane w momencie całkowitego naprawienia powstałej szkody na rzecz Pokrzywdzonego. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 61 8648 759 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, kontakt mailowy kancelaria@muraal.com lub za pomocą fax. 1+48 61 6657 826. 

Z poważaniem, 
MAGDALENA ZIELIŃSKA PEŁNOMOCNIK POKRZYWDZONEGO

MURAAL Kancelaria Prawna Magdalena Zielińska ul. Piekary 6 / 14, 61-823 Poznań NIP: 7792392691 REGON: 302745195 T: +48 61 8648 759, F: +48 61 6657 826 kancelaria@muraal.com www.muraal.com

Etykiety: