Wzór wniosku o rejestrację dziennika internetowego


miejsce, data

imię i nazwisko
adres
Sąd Okręgowy w [...]


WNIOSEK O REJESTRACJĘ DZIENNIKA

Realizując obowiązek rejestracyjny określony w art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, niniejszym wnoszę o zarejestrowanie dziennika (bloga) prowadzonego pod adresem internetowym [...] o tytule [...].

Adres i siedziba redakcji: [...]

Dane osobowe redaktora naczelnego oraz wydawcy: [imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres, obywatelstwo]

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem pozbawiony praw publicznych.

[podpis]

Etykiety: