Wzór ugody - Kancelaria Prawna PRO BONO Dariusz Puczydłowski

Oferta bezpośredniej pomocy prawnej dla adresatów wezwań (KLIKNIJ)

UGODA nr […]
zawarta w Białymstoku w dniu […] pomiędzy:

[…] zwanym dalej „Sprawcą”
a
Media Rodzina Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań, reprezentowaną przez adwokata Bartosza Wojdę, ul. Hetmańska 92 lok. 7, 15-727 Białystok, zwaną dalej „Pokrzywdzonym"
zwana w treści „Ugodą".
§1
1. Sprawca oświadcza, że naruszył autorskie prawa majątkowa przysługujące Pokrzywdzonemu do utworu […] poprzez bezprawne rozpowszechnianie go w sieciach peer-to-peer (Torrent) w dn. 10.08.2012.
2. Sprawca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty w wysokości 1225,00 zł (tysiąc dwieście dwadzieścia pięć złotych zero groszy) na rzecz Pokrzywdzonego tytułem naprawienia szkody powstałej w wyniku bezprawnego naruszenia przez Sprawcę autorskich praw majątkowych do utworu wskazanego w ust. 1 przelewem, na rachunek bankowy o numerze
94 2490 0005 0000 4600 3416 0776
prowadzony dla Pokrzywdzonego przez Kancelarię Prawną PRO BONO Dariusz Puczydłowski z siedzibą w Białymstoku.
3. Pokrzywdzony całkowicie zrzeka się roszczeń wobec Sprawcy związanych z zidentyfikowanym rozpowszechnieniem w/w utworu w sieciach Torrent wskazanym w ust. 1, pod warunkiem zapłaty pełnej kwoty wskazanej w ust. 2 oraz odesłania podpisanej ugody w dwóch egzemplarzach, listem poleconym na adres pełnomocnika pokrzywdzonego, tj. kancelaria adwokacka mec. Bartosz Wojda, ul. Hetmańska 92 lok. 7, 15-727 Białystok, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma oraz zobowiązuje się do cofnięcia wniosku o ściganie w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę […].

§2
1. Sprawca zobowiązuje się do nienaruszania autorskich praw majątkowych przysługujących Pokrzywdzonemu do jakichkolwiek utworów Pokrzywdzonego obecnie i w przyszłości.
2. W przypadku kolejnego naruszenia przez Sprawcę jakichkolwiek autorskich praw majątkowych, Pokrzywdzonego do jego utworów w przyszłości, Sprawca zobowiązuje się uiścić tytułem kary umownej kwotę w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde rozpowszechnienie.
3. Po otrzymaniu dwóch egzemplarzy podpisanej przez Sprawcę ugody, wraz z potwierdzeniem przelewu, pokrzywdzony zobowiązuje się odesłać podpisany przez siebie jeden egzemplarz na adres wskazany przez Sprawcę w treści ugody.

podpis Pokrzywdzonego             podpis Sprawcy

Propozycja ugody może dotyczyć następujących utworów:
Joanne K. Rowling
Harry Potter i Kamień Filozoficzny [audiobook]               
Harry Potter i Komnata Tajemnic [audiobook] 
Hany Potter i Więzień Azkabanu [audiobook]
Harry Potter i Czara Ognia [audiobook]
Harry Potter i Książę Półkrwi [audiobook]


Suzanne Collins
Kosogłos (w tym audiobook)
W pierścieniu ognia (w tym audiobook)

Daniel Goleman
Inteligencja emocjonalna

Barack Obama
Odziedziczone marzenia

C.S. Lewis
Listy starego diabła do młodego
Opowieści z Narnii
 
NOWE WEZWANIA - MAJ 2016 (kliknij)

Etykiety: