Wezwanie do zapłaty - Kancelaria Prawna PRO BONO Dariusz Puczydłowski (adw. Bartosz Wojda, adw. Kamil Klemienia)

Oferta bezpośredniej pomocy prawnej dla adresatów wezwań (KLIKNIJ)

Adwokat Bartosz Wojda
ul. Hetmańska 92 lok. 7
15-727 Białystok

ew. 

Adwokat Kamil Klemienia
ul. Lipowa 2
15-424 Białystok

Pełnomocnik pokrzywdzonego Media Rodzina Sp z oo. w Poznaniu infolinia te. 85 733 38 38
pon.-pt. 8.00 16.00

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Działając w imieniu i na rzecz mojego mocodawcy Media Rodzina sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - dokument pełnomocnictwa przedkładam w załączeniu do niniejszego pisma, w związku z toczącym się postępowaniem karnym prowadzonym przez Prokuraturę […] pod sygn. akt: […] dotyczącym podejrzenia popełnienia przestępstwa, określonego w treści art. 116 § ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych polegającego na rozpowszechnianiu w dn. […] za pośrednictwem sieci Internet w sieciach peer to peer (torrent, korzystając w dacie popełnienia czynu z adresu IP o numerze […], utworów do których prawa autorskie majątkowe posiada mój mocodawca, wzywam do:

1) dobrowolnej zapłaty kwoty 1225,00 zł (słownie: tysiąc dwieście dwadzieścia pięć złotych zero groszy) tytułem naprawienia szkody, a tym samym zaspokojenia roszczeń reprezentowanej przeze mnie spółki w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma na rachunek bankowy o numerze 94 2490 0005 0000 4600 3416 0776 prowadzony dla mojego klienta przez Kancelarię Prawną Pro Bono z/s w Białymstoku która ujawniła przestępstwo i została umocowana przez mojego klienta m.in. do przyjmowania wpłat od osób naruszających prawa autorskie Media Rodzina Sp. z o. o. z/s w Poznaniu. W tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ugody.

Wskazana powyżej kwota została obliczona poprzez ustalony iloczyn ilości rozpowszechnień danego utworu oraz wartości jednego egzemplarza rozpowszechnionego utworu w sprzedaży detalicznej. 

Jednocześnie informuję, że w toku postępowania karnego, mój mocodawca - na mocy art. 79 ust. 1 pkt  lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie dochodził trzykrotności wskazanej powyżej kwoty oraz zapłaty dodatkowych kosztów, w tym wynagrodzenia za podejmowane przeze mnie czynności adwokackie a po zakończeniu postępowania karnego i skierowaniu sprawy na drogę postępowania cywilnego również opłaty od pozwu i kosztów związanych z przeprowadzeniem ewentualnego dowodu z opinii biegłych sądowych z zakresu informatyki i telekomunikacji.

2) dobrowolnego usunięcia plików, do których prawa autorskie majątkowe posiada mój mocodawca, wymienionych w wykazie naruszeń znajdującym się w załączeniu do niniejszego pisma, jak również do zaniechania rozpowszechniania utworów mojego mocodawcy w przyszłości.
Końcowo informuję, że w przypadku naprawienia wyrządzonej szkody i zobowiązania się do niepopełniania w przyszłości naruszeń majątkowych praw autorskich - przysługujących mojemu mocodawcy, zostałem zobowiązany przez klienta do cofnięcia wniosku o ściganie, co spowoduje definitywne zakończenie postępowania karnego.

W celu ugodowego zakończenia sporu, proszę o dokonanie zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, podpisania dwóch egzemplarzy ugody i odesłania ich na adres mojej kancelarii. Aby uzyskać dodatkowe informacje proszę o kontakt z moimi współpracownikami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 pod numerem 85 733 38 38.

Informacje potwierdzające toczące się postępowanie karne można uzyskać poprzez kontakt z Prokuraturą […].

W załączeniu:
1) wykaz naruszeń;
2) pełnomocnictwo;
3) umowa ugody (2 egzemplarze).

NOWE WEZWANIA - MAJ 2016 (kliknij)

Etykiety: