wtorek, 28 kwietnia 2015

Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich w Internecie

28 kwietnia 2015 roku wygłosiłem na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawo własności intelektualnej w biznesie: wymiar praktyczny | IP w biznesie", który odbyła się w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wykład pt. "Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich w Internecie w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (Pez Hejduk, C-441/13)."

Poniżej przedstawiam abstrakt oraz prezentację z wystąpienia:

Trybunał Sprawiedliwości UE dnia 22 stycznia 2015 roku wydał orzeczenie w sprawie Pez Hejduk (C-441/13) dotyczące dochodzenia roszczeń za naruszenia praw autorskich w Internecie. Rozstrzygnął w nim, że powództwo takie można wytoczyć w dowolnym państwie Unii, w którym wyświetla się strona internetowa zawierająca naruszenia. Co więcej, podkreślił że sądy krajowe właściwe są jedynie w zakresie zasądzenia odszkodowania za szkodę, która zaistniała na terenie danego państwa. Oznacza to, że aby uzyskać pełne odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich, pozwy powinny być złożone odpowiednio we wszystkich krajach członkowskich. Trybunał podkreślił przy tym, że nie ma znaczenia domena krajowa, pod którą dochodzi do naruszenia, oraz to, do jakiego państwa skierowane są treści zawierające naruszenie.

TSUE kontynuuje linię orzeczniczą wyrażoną wcześniej w sprawie Pinckney C-170/12, której cechy charakterystyczne były jednak odmienne, a naruszenie prawa autorskiego „materializowało się” w postaci pirackich płyt CD, a nie wyświetlenia stosownych treści na ekranie komputera.

Powyższe wprowadza dużą niepewność dla wszystkich osób publikujących w Internecie, oznacza to bowiem, że mogą zostać oni pozwani w dowolnym (i każdym z osobna) państwie członkowskim, a sądy krajowe będą rozstrzygały spory na gruncie poszczególnych praw krajowych. Otwiera to także drogę do transgranicznych działań z pogranicza„copyright trolling”, ponieważ nawet przy żądaniu niewielkich kwot należnego odszkodowania, rachunek ekonomiczno-prawny naruszającego (choćby potencjalnie) prawa autorskie będzie musiał uwzględniać nieznajomość prawa obcego oraz koszty sądowe związane z obroną przed sądem obcym.

Z drugiej strony, otwarcie drogi do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń praw autorskich w Internecie przed dowolnym sądem krajowym, w sposób wydatny ułatwi dochodzenie należnych odszkodowań przez podmioty z szeroko pojętej branży kreatywnej, które – zważywszy na wymienione wyżej koszty – często odstępowały od dochodzenia należnych sobie praw poza granicami kraju siedziby.

wtorek, 21 kwietnia 2015

POMOC PRAWNA - Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Szulc-Nagłowskiej

Oferta bezpośredniej pomocy prawnej dla adresatów wezwań - szczegóły na końcu artykułu.

Rynek wyspecjalizowanych kancelarii i firm, które zajmują się wzywaniem do zapłaty i proponowaniem ugód za rozpowszechnianie utworów chronionych prawem autorskim w sieci Internet staje się coraz większy. Ostatnio dołączyła do niego nowa kancelaria adwokacka z Wrocławia prowadzona przez adw. Karolinę Szulc-Nagłowską.

Choć kancelaria jest nowa, to temat i zakres prowadzonych działań już nie. Adwokat Szulc-Nagłowska reprezentuje bowiem Stowarzyszenie Contra Piracy Worldwide Association for Intellectual Property z siedzibą w Zug w Szwajcarii. Stowarzyszenie to korzystało już z pomocy Kancelarii Prawnej Magdaleny Zielińskiej MURAAL w ściganiu naruszeń praw autorskich do takich filmów, jak Niezniszczalni 3, Furia, Głupi i Głupszy bardziej oraz polskich – Jack Strong, Wkręceni i Sztos 2.

Czy oznacza to, że Stowarzyszenie zmieniło swojego pełnomocnika w Polsce? A może rozwinęło działalność i część tytułów przekazało w ochronę komuś innemu? Możemy się tego nie dowiedzieć, bo pomimo upływu roku od intensywnej działalności w Polsce – nadal bardzo niewiele informacji jest na jego temat dostępnych. Wiadomo, że Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Szwajcarii pod adresem Baarerstrasse 10, 6304 Zug – pod którym prowadzonych jest wiele różnych firm (być może są to jedynie biura wirtualne). Na swojej stronie internetowej przywołuje też dość często polskie opracowania nt. piractwa – co by wskazywało na szczególne zainteresowanie rynkiem polskim (a – być może – wskazuje też, że „globalny” charakter tego stowarzyszenia jest tylko fasadą). W organach Stowarzyszenia zasiada jeden Polak – Pan Leszek Krzysztof Ogiński.


Pan Leszek Krzysztof Ogiński jest także Prezesem Zarządu działającego w Polsce Stowarzyszenia Pro Copyright z siedzibą w Warszawie, ale początkowo zarejestrowanego we Wrocławiu. Stowarzyszenie nie prowadzi aktywnej działalności w Internecie od 2013 roku. Pan Ogiński pracuje również w firmie Logistep AG. Ta niemiecka spółka akcyjna prowadzi szeroką, międzynarodową działalność „antypiracką” od wielu lat. Z różnym skutkiem. W Szwajcarii np. „sąd federalny, uznał stosunkiem głosów 3 do 2, że działania Logistep są niezgodne ze szwajcarskim prawem i proceder nie może być kontynuowany.”

Natomiast we Włoszech interweniował tamtejszy inspektor danych osobowych, który zakazał dalszego przetwarzania danych osobowych odnoszących się do osób odpowiedzialnych za wymienianie się plikami chronionymi przez prawo autorskie poprzez sieć peer-to-peer (torrent). 

Niestety - polski GIODO już w 2008 roku uznał, iż „ta sprawa [polskiego] inspektora nie dotyczy”. W 2015 roku stanowisko GIODO brzmiało już inaczej, a mianowicie że tego typu działanie jest „głęboko nieetyczne”. Nadal jednak w świetle prawa mogą być wszczynane postępowania karne w celu wydobycia danych osobowych - także na masową skalę - a następnie na tej podstawie prowadzone działania pozaprawne (wezwania do ugody, wezwania do zapłaty) oraz kontynuowanie dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.

Adresaci wezwań powinni zapoznać się z dotychczasowymi artykułami na ten temat publikowanymi przeze mnie na blogu. Duża część moich uwag przedstawionych przy okazji poprzednich artykułów na ten temat pozostaje aktualna - chodzi o naruszenie tego samego przepisu prawa, tj. o rozpowszechnianie utworów chronionych prawem autorskim bez stosownego zezwolenia:

Kancelaria Adwokacka Anny Łuczak (obecnie Artur Glass-Brudziński)
Kancelaria Adwokacka Bartłomieja Wieczorka
Kancelaria CODEX
Lex Superior Sp. z o. o.
MURAAL Kancelaria Prawna Magdaleny Zielińskiej

Podobnie, jak przy Kancelarii MURAAL, tak i tu nie jest przesądzone, czy ściganie odbywa się na podstawie art. 116 ust. 1 czy również ust. 4, a więc czy dotyczy ono rozpowszechniania nieumyślnego. Do tej pory kancelarie wzywające do zapłaty z tyt. naruszeń w sieci torrent wyraźnie wskazywały na działanie nieumyślne.

Dla wszystkich tych, którzy dostali wezwania z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Karoliny Szulc-Nagłowskiej o takiej treści, jak w podlinkowanym poście, oferuję bezpośrednią pomoc prawną w bardzo atrakcyjnej cenie 100 zł za poszerzoną analizę sprawy oraz poradę e-mailową lub telefoniczną, podczas której będą Państwo mogli rozwiać swoje wszelkie wątpliwości dotyczące otrzymanej korespondencji oraz uzyskać informację na temat możliwych dalszych kroków w sprawie i ryzyk z tym związanych. Zapraszam do kontaktu e-mailowego: boguslawwieczorek@gmail.com.

Podkreślam przy tym, że na podstawie art. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku obowiązuje mnie tajemnica informacji pozyskanych przy świadczeniu pomocy prawnej, jak i nie mogę być z tego obowiązku zwolniony.

Wzór wezwania do naprawienia szkody - Kancelaria Adwokacka adw. Karolina Szulc-Nagłowska

ADWOKAT KAROLINY SZULC-NAGŁOWSKIEJ

Wrocław, dnia […] 2015 roku

WEZWANIE DO NAPRAWIENIA SZKODY I ZANIECHANIA DALSZYCH NARUSZEŃ

Działając w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Contra Piracy Worldwide Association for Intellectual Property z siedzibą w Szwajcarii („Stowarzyszenie”), w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 28 sierpnia 2014 roku, które przedkładam w załączeniu, wskazuję, iż m. in. dnia […] z przypisanego do Pana/Pani adresu IP […] osobom trzecim został udostępniony za pośrednictwem programu wymiany plików w sieci P2P, utwór Dom Zły który podlega ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”).

W związku z powyższym wzywamy do zapłaty kwoty w wysokości 650 pln (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania do zapłaty na wskazany poniżej rachunek bankowy Kancelarii Adwokackiej prowadzony przez mbank w tytule wpisując sygnaturę sprawy:

nr konta: 79 1140 2004 0000 3502 7531 7579

W przypadku naprawienia szkody poprzez zapłatę powyżej wskazanej kwoty, Pokrzywdzony odstąpi od dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym.

UZASADNIENIE

Stowarzyszenie Contra Piracy prowadzi Program Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej. W jego ramach BB Media sp. o.o. jako podmiot upoważniony do dysponowania prawami autorskimi do utworu Dom Zły, upoważniło Stowarzyszenie do występowania swoim imieniu we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem prawami, w szczególności celem dochodzenia praw związanych z naruszeniami praw autorskich.

Pokrzywdzony, którego autorskie prawa zostały naruszone, może żądać od naruszającego naprawienia szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej, zaniechania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń. Udostępnianie utworów bez zgody uprawnionego, objętych ochroną na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poza koniecznością zapłaty odszkodowania, może być zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a także innymi sankcjami przewidzianymi w art. 79 Ustawy.

Dane osobowe, wskazane w niniejszym piśmie, zostały pozyskane od providera […] w toczącym się postępowaniu karnym o sygnaturze akt […] o naruszenie autorskich praw majątkowych - art. 116 Ustawy, obejmującym bezprawne rozpowszechnianie utworu Dom Zły.

Dane osobowe zostały zabezpieczone przez Prokuraturę Rejonową Wrocław - Stare Miasto na mocy postanowienia z dnia 25 lutego 2015 roku, na podstawie numeru IP […] i numeru portu użytkownika […] w powyżej wskazanej dacie […] a więc czasie nieuprawnionego udostępniania utworu Dom Zły.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Fakt przetwarzania danych osobowych został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie całkowitego uregulowania powstałej szkody na rzecz Pokrzywdzonego Stowarzyszenia.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących sprawy, prosimy o kontakt mailowy na adres: contrapiracy@mecenas.biz

Z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych nie udostępniamy informacji w sprawie drogą telefoniczną.

Z poważaniem,
pełnomocnik pokrzywdzonego
adwokat Karolina Szulc-Nagłowska

ul. Świebodzka 4a/5, 50-046 Wrocław, NIP 899 219 26 90, REGON 020049456, www.mecenas.biz

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

IP Challenge 2015 - kazus konkursowy (II etap)

Spółka KOCIE PRZYSMAKI Sp. z o.o. (KP) z siedzibą we Wrocławiu zgłosiła w dniu 16.8.2013 r. w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” dla towarów „pokarm dla kotów” w 31 klasie tzw. Klasyfikacji Nicejskiej. Znak ten został zarejestrowany w dniu 10.3.2015 r. Informacja o udzieleniu prawa ochronnego nie została do chwili obecnej opublikowana w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”; publikacji można spodziewać się w najbliższych miesiącach. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego KP wniosła w dniu 17.3.2015 r. opłatę za pierwszy okres ochronny. Urząd Patentowy do chwili obecnej nie wydał jeszcze świadectwa ochronnego dla ww. prawa ochronnego. Dodać należy, że KP używa w obrocie znaku towarowego „ŁAKOMY KĄSEK” w odniesieniu do towarów objętych prawem ochronnym od początku listopada 2013 r.

Już w trakcie postępowania zgłoszeniowego KP powzięła wiadomość (dokładna data nie jest znana, ale w przybliżeniu było to w kwietniu 2014 r.) o działalności Filemona Mruczalskiego (FM) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Filemon Mruczalski Żywność i artykuły dla kotów ŁAKOMY KOTEK”. Przedmiotem działalności FM jest prowadzenie niewielkiej sieci sklepów z żywnością i artykułami dla kotów na terenie województwa wielkopolskiego. Datą rozpoczęcia działalności gospodarczej przez FM ujawnioną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest 1.9.2010 r. Data ta w przybliżeniu pokrywa się z chwilą rzeczywistego rozpoczęcia działalności przez FM pod wymienioną wyżej firmą, co jest on w stanie wykazać dokumentami (faktury, korespondencja handlowa). W ramach swojej działalności FM prowadzi niewielką sieć obejmującą pięć sklepów, z których dwa znajdują się w Poznaniu, a trzy w innych miejscowościach w okolicach Poznania. Każdy ze sklepów oznaczony jest szyldem „ŁAKOMY KOTEK”, w którym nie występują żadne szczególne elementy graficzne, zaś pierwszoplanową rolę zdecydowanie odgrywają elementy słowne. Dwa pierwsze sklepy (w Poznaniu) zostały otwarte pod ww. szyldem we wrześniu 2010 r, kolejne trzy w latach 2011-2013. Ponadto na rzecz FM (jako przedsiębiorcy) zarejestrowana jest domena internetowa www.lakomykotek.pl. Na stronie z tą domeną oferuje on wysyłkową sprzedaż żywności i artykułów dla kotów. Oferta skierowana jest do klientów w całej Polsce. Domena została zarejestrowana w dniu 15.9.2010 r. Strona z tą domeną jest nieprzerwanie wykorzystywana do prowadzenia ww. działalności od dnia 1.11.2010 r.

FM sam nie produkuje i nie oznacza żadnym oznaczeniem jakichkolwiek towarów; jego działalność polega jedynie na handlu towarami innych producentów. FM nie uzyskał rejestracji, ani nie zgłosił żadnego znaku towarowego lub usługowego. W dniu 20.3.2015 r., wkrótce po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” oraz po uiszczeniu opłat za pierwszy dziesięcioletni okres ochronny, KP wysłała do FM listem poleconym pismo ostrzegawcze wzywające FM do zaniechania dalszego używania zwrotu „ŁAKOMY KOTEK”: 
1) jako elementu firmy FM, 2) jako oznaczenia sklepów FM oraz 3) w nazwie domeny internetowej zarejestrowanej i używanej przez FM. Zdaniem KP działania FM prowadzą do naruszenia przysługującego KP prawa ochronnego na znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” ze względu na bardzo duże podobieństwo tego znaku do używanego przez FM zwrotu „ŁAKOMY KOTEK”. Do listu ostrzegawczego KP załączyła poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” dla towarów „pokarm dla kotów” oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy okres ochronny rzeczonego znaku.

FM jest zaskoczony żądaniami KP. Uważa, że prawo ochronne na znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK” nie powinno było zostać udzielone ze względu na okoliczność, że FM jeszcze przed datą zgłoszenia tego znaku korzystał z bardzo podobnego oznaczenia „ŁAKOMY KOTEK” jako elementu swojej firmy, a także jako oznaczenia prowadzonych przez niego sklepów oraz w nazwie domeny, pod którą prowadzi on internetowy sklep wysyłkowy. FM jest więc gotowy podjąć wszelkie kroki prawne zmierzające do podważenia w stosownych procedurach prawa ochronnego udzielonego na rzecz KP. Z tych samych powodów FM uważa, że używanie znaku „ŁAKOMY KĄSEK” przez KP daje mu podstawy do wystąpienia z powództwem cywilnym z żądaniem zaniechania dalszego używania tego znaku przez KP.

KP stoi na stanowisku, że ochrona należy się jej i żądania wobec FM zgłoszone w piśmie ostrzegawczym są uzasadnione ze względu na fakt, iż FM nie na zarejestrowanego znaku towarowego „ŁAKOMY KOTEK”, zaś KP przysługuje prawo ochronne na zarejestrowany znak towarowy „ŁAKOMY KĄSEK”, w stosunku do którego UP nie stwierdził żadnych przeszkód rejestracji i które pozostaje w pełnej mocy.

Proszę o dokonanie prawnej oceny sytuacji uwzględniającej w szczególności 1) możliwe materialnoprawne podstawy dla stanowisk KP i FM, 2) ocenę zasadności tych stanowisk 3) wskazanie procedur, w których żądania KP i FM mogą lub będą mogły w przyszłości zostać zrealizowane.

autor: dr Łukasz Żelechowski (Uniwersytet Warszawski)

Kryteria oceny oraz propozycja rozwiązania kazusu przez jego autora znajduje się tutaj.

POMOC PRAWNA - Kancelaria Prawna PRO BONO Dariusz Puczydłowski

Oferta bezpośredniej pomocy prawnej dla adresatów wezwań - szczegóły na końcu artykułu.

Do grona kancelarii i firm, które zajmują się wzywaniem do zapłaty i proponowaniem ugód za rozpowszechnianie utworów chronionych prawem autorskim w sieci Internet powraca Kancelaria PRO BONO.

Kancelaria ta zajmowała się reprezentowaniem właścicieli praw autorskich już od wielu lat - co najmniej od roku 2011. Dotychczas jej wezwania koncentrowały się jednak na sprawach związanych z portalem Chomikuj.pl, choć część dotyczyła także sieci torrent. Od pewnego czasu jej działalność ustała, jednak najwyraźniej wzmożyła ona swoją działalność, jeśli chodzi o naruszenia w sieci torrent.

Ponieważ sam zarzut, jak i jego formułowanie w wezwaniu, a także treść proponowanej ugody nie odbiegają znacznie od tych wzorów, które są masowo wykorzystywane przez innych "graczy", proponuję zapoznać się z dotychczasowymi artykułami na ten temat:

Kancelaria Adwokacka Anny Łuczak (obecnie Artur Glass-Brudziński)
Kancelaria Adwokacka Bartłomieja Wieczorka
Kancelaria CODEX
Lex Superior Sp. z o. o.
MURAAL Kancelaria Prawna Magdaleny Zielińskiej

Choć sama Kancelaria Prawna PRO BONO (podobnie, jak Lex Superior czy MURAAL) nie jest prowadzona przez profesjonalnych pełnomocników - radców prawnych lub adwokatów - to w swojej działalności korzysta z pomocy adwokata Bartosza Wojdy.

"Innowacją" Kancelarii Pro Bono jest to, że w wezwaniu do zapłaty określonej kwoty ugody wskazane jest w jaki sposób dokonano wyliczenia należnego odszkodowania.

W dotychczasowych propozycjach ugody rozsyłanych przez mec. Bartłomieja Wieczorka z Wrocławia prowadzącego podobne sprawy dotyczące rozpowszechniania filmów przez sieć torrent wskazywana była kwota 5.000 zł / 1 film. Mec. Glass-Brudziński przywoływał natomiast kwotę 15.000 zł, która miałaby być należna za możliwość rozpowszechniania filmu za pomocą sieci torrent. Podstawa wyliczenia wyżej wymienionych kwot nie była jednak wskazywana.

Adwokat Bartosz Wojda określa jednak dokładnie, że "wskazana kwota została obliczona poprzez ustalony iloczyn ilości rozpowszechnień danego utworu oraz wartości jednego egzemplarza rozpowszechnionego utworu w sprzedaży detalicznej."

Nadal nie wiadomo w jaki sposób została ustalona liczba rozpowszechnień (może chodzi o pomiar transferu danych i podzielenie go przez "wagę" jednego pliku z utworem). Natomiast z pewnością można stwierdzić, że nieprawidłowe jest opieranie odszkodowania o wartość (jak rozumiem - cenę) jednego egzemplarza w sprzedaży detalicznej. Taka wartość jedynie w pewnej ułamkowej części zawiera wynagrodzenie wydawcy - pozostała jej część to koszt surowca potrzebnego do wytworzenia egzemplarza utworu, koszty logistyczne, marże pośredników itd.

Odszkodowanie powinno mieć jednak charakter kompensacyjny, tzn. wynagradzać uprawnionemu to, co mógłby uzyskać, gdyby do naruszenia nie doszło - a nie stanowić źródła dodatkowego zysku. Oznacza to, że w naturalny sposób żądane przez Kancelarię Pro Bono odszkodowanie - przynajmniej w ten sposób określony, do czego również można wyrażać wątpliwości - przewyższa faktyczną szkodę uprawnionego.

Dla wszystkich tych, którzy dostali wezwania z Kancelarii Prawnej PRO BONO Dariusz Puczydłowski (adwokat Bartosz Wojda) o takiej treści, jak w podlinkowanym poście - wraz z projektem ugody - oferuję bezpośrednią pomoc prawną w bardzo atrakcyjnej cenie 100 zł za poszerzoną analizę sprawy oraz poradę e-mailową lub telefoniczną, podczas której będą Państwo mogli rozwiać swoje wszelkie wątpliwości dotyczące otrzymanej korespondencji oraz uzyskać informację na temat możliwych dalszych kroków w sprawie i ryzyk z tym związanych. Chętnych zapraszam do kontaktu e-mailowego: boguslawwieczorek@gmail.com.

Podkreślam przy tym, że na podstawie art. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku obowiązuje mnie tajemnica informacji pozyskanych przy świadczeniu pomocy prawnej, jak i nie mogę być z tego obowiązku zwolniony.

Wezwanie do zapłaty - Kancelaria Prawna PRO BONO Dariusz Puczydłowski (adw. Bartosz Wojda, adw. Kamil Klemienia)

ul. Hetmańska 92 lok. 7
15-727 Białystok

ew. 

Adwokat Kamil Klemienia
ul. Lipowa 2
15-424 Białystok

Pełnomocnik pokrzywdzonego Media Rodzina Sp z oo. w Poznaniu infolinia te. 85 733 38 38
pon.-pt. 8.00 16.00

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Działając w imieniu i na rzecz mojego mocodawcy Media Rodzina sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - dokument pełnomocnictwa przedkładam w załączeniu do niniejszego pisma, w związku z toczącym się postępowaniem karnym prowadzonym przez Prokuraturę […] pod sygn. akt: […] dotyczącym podejrzenia popełnienia przestępstwa, określonego w treści art. 116 § ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych polegającego na rozpowszechnianiu w dn. […] za pośrednictwem sieci Internet w sieciach peer to peer (torrent, korzystając w dacie popełnienia czynu z adresu IP o numerze […], utworów do których prawa autorskie majątkowe posiada mój mocodawca, wzywam do:

1) dobrowolnej zapłaty kwoty 1225,00 zł (słownie: tysiąc dwieście dwadzieścia pięć złotych zero groszy) tytułem naprawienia szkody, a tym samym zaspokojenia roszczeń reprezentowanej przeze mnie spółki w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma na rachunek bankowy o numerze 94 2490 0005 0000 4600 3416 0776 prowadzony dla mojego klienta przez Kancelarię Prawną Pro Bono z/s w Białymstoku która ujawniła przestępstwo i została umocowana przez mojego klienta m.in. do przyjmowania wpłat od osób naruszających prawa autorskie Media Rodzina Sp. z o. o. z/s w Poznaniu. W tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ugody.

Wskazana powyżej kwota została obliczona poprzez ustalony iloczyn ilości rozpowszechnień danego utworu oraz wartości jednego egzemplarza rozpowszechnionego utworu w sprzedaży detalicznej. 

Jednocześnie informuję, że w toku postępowania karnego, mój mocodawca - na mocy art. 79 ust. 1 pkt  lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie dochodził trzykrotności wskazanej powyżej kwoty oraz zapłaty dodatkowych kosztów, w tym wynagrodzenia za podejmowane przeze mnie czynności adwokackie a po zakończeniu postępowania karnego i skierowaniu sprawy na drogę postępowania cywilnego również opłaty od pozwu i kosztów związanych z przeprowadzeniem ewentualnego dowodu z opinii biegłych sądowych z zakresu informatyki i telekomunikacji.

2) dobrowolnego usunięcia plików, do których prawa autorskie majątkowe posiada mój mocodawca, wymienionych w wykazie naruszeń znajdującym się w załączeniu do niniejszego pisma, jak również do zaniechania rozpowszechniania utworów mojego mocodawcy w przyszłości.
Końcowo informuję, że w przypadku naprawienia wyrządzonej szkody i zobowiązania się do niepopełniania w przyszłości naruszeń majątkowych praw autorskich - przysługujących mojemu mocodawcy, zostałem zobowiązany przez klienta do cofnięcia wniosku o ściganie, co spowoduje definitywne zakończenie postępowania karnego.

W celu ugodowego zakończenia sporu, proszę o dokonanie zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, podpisania dwóch egzemplarzy ugody i odesłania ich na adres mojej kancelarii. Aby uzyskać dodatkowe informacje proszę o kontakt z moimi współpracownikami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 pod numerem 85 733 38 38.

Informacje potwierdzające toczące się postępowanie karne można uzyskać poprzez kontakt z Prokuraturą […].

W załączeniu:
1) wykaz naruszeń;
2) pełnomocnictwo;
3) umowa ugody (2 egzemplarze).

Wzór ugody - Kancelaria Prawna PRO BONO Dariusz Puczydłowski

zawarta w Białymstoku w dniu […] pomiędzy:

[…] zwanym dalej „Sprawcą”
a
Media Rodzina Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań, reprezentowaną przez adwokata Bartosza Wojdę, ul. Hetmańska 92 lok. 7, 15-727 Białystok, zwaną dalej „Pokrzywdzonym"
zwana w treści „Ugodą".
§1
1. Sprawca oświadcza, że naruszył autorskie prawa majątkowa przysługujące Pokrzywdzonemu do utworu […] poprzez bezprawne rozpowszechnianie go w sieciach peer-to-peer (Torrent) w dn. 10.08.2012.
2. Sprawca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty w wysokości 1225,00 zł (tysiąc dwieście dwadzieścia pięć złotych zero groszy) na rzecz Pokrzywdzonego tytułem naprawienia szkody powstałej w wyniku bezprawnego naruszenia przez Sprawcę autorskich praw majątkowych do utworu wskazanego w ust. 1 przelewem, na rachunek bankowy o numerze
94 2490 0005 0000 4600 3416 0776
prowadzony dla Pokrzywdzonego przez Kancelarię Prawną PRO BONO Dariusz Puczydłowski z siedzibą w Białymstoku.
3. Pokrzywdzony całkowicie zrzeka się roszczeń wobec Sprawcy związanych z zidentyfikowanym rozpowszechnieniem w/w utworu w sieciach Torrent wskazanym w ust. 1, pod warunkiem zapłaty pełnej kwoty wskazanej w ust. 2 oraz odesłania podpisanej ugody w dwóch egzemplarzach, listem poleconym na adres pełnomocnika pokrzywdzonego, tj. kancelaria adwokacka mec. Bartosz Wojda, ul. Hetmańska 92 lok. 7, 15-727 Białystok, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma oraz zobowiązuje się do cofnięcia wniosku o ściganie w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę […].

§2
1. Sprawca zobowiązuje się do nienaruszania autorskich praw majątkowych przysługujących Pokrzywdzonemu do jakichkolwiek utworów Pokrzywdzonego obecnie i w przyszłości.
2. W przypadku kolejnego naruszenia przez Sprawcę jakichkolwiek autorskich praw majątkowych, Pokrzywdzonego do jego utworów w przyszłości, Sprawca zobowiązuje się uiścić tytułem kary umownej kwotę w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde rozpowszechnienie.
3. Po otrzymaniu dwóch egzemplarzy podpisanej przez Sprawcę ugody, wraz z potwierdzeniem przelewu, pokrzywdzony zobowiązuje się odesłać podpisany przez siebie jeden egzemplarz na adres wskazany przez Sprawcę w treści ugody.

podpis Pokrzywdzonego             podpis Sprawcy

Propozycja ugody może dotyczyć następujących utworów:
Joanne K. Rowling
Harry Potter i Kamień Filozoficzny [audiobook]               
Harry Potter i Komnata Tajemnic [audiobook] 
Hany Potter i Więzień Azkabanu [audiobook]
Harry Potter i Czara Ognia [audiobook]
Harry Potter i Książę Półkrwi [audiobook]


Suzanne Collins
Kosogłos (w tym audiobook)
W pierścieniu ognia (w tym audiobook)

Daniel Goleman
Inteligencja emocjonalna

Barack Obama
Odziedziczone marzenia

C.S. Lewis
Listy starego diabła do młodego
Opowieści z Narnii