sobota, 31 stycznia 2015

POMOC PRAWNA - wezwania z MURAAL Kancelarii Prawnej Magdaleny Zielińskiej

Oferta bezpośredniej pomocy prawnej dla adresatów wezwań - szczegóły na końcu artykułu.

Styczeń 2015 roku przyniósł duże wzmożenie w działalności "antypirackich" kancelarii prawnych. Po masowych wezwaniach do zapłaty rozsyłanych przez Kancelarię Adwokacką Anny ŁuczakKancelarię Adwokacką Bartłomieja Wieczorka oraz Kancelarię CODEX pojawiły się kolejne doniesienia o podobnych wezwaniach kierowanych przez firmę Lex Superior Sp. z o. o. z Gdańska, a teraz także MURAAL Kancelarię Prawną Magdaleny Zielińskiej.

Podobnie, jak w przypadku Lex Superior, nie jest to kancelaria prowadzona przez profesjonalnych pełnomocników - radców prawnych lub adwokatów - pomimo używania w swojej nazwie sformułowania "kancelaria prawna".

Duża część moich uwag przedstawionych przy okazji poprzednich artykułów na ten temat pozostaje aktualna - chodzi o naruszenie tego samego przepisu prawa, tj. o rozpowszechnianie utworów chronionych prawem autorskim bez stosownego zezwolenia.

MURAAL, podobnie jak kancelaria mec. Glass-Brudzińskiego i CODEX, reprezentuje podmiot zagraniczny -  Stowarzyszenie Contra Piracy Worldwide Association for intellectual property z siedzibą w Zug w Szwajcarii (filmy Niezniszczalni 3, Furia, Głupi i Głupszy bardziej, ale też polskie - Jack Strong, Wkręceni i Sztos 2).

Przy okazji filmu "Niezniszczalni 3", zapowiedź podjęcia kroków prawnych była związana z tym, że w internecie film był dostępny na trzy tygodnie przed oficjalną premierą. Producent zapowiedział wówczas, że chce ukarać "wszystkie 10 milionów osób, które ukradły pracę jego i jego zespołu." Jeśli uzyskałby żądane 950 zł od nich wszystkich film z pewnością pobiłby rekord kasowości zarabiając 9.500.000.000 złotych... któregoś dnia producenci filmowi mogą uznać, że ścigając "piratów" są w stanie zarobić na filmie więcej, niż w normalnej dystrybucji. A może już uznali?

Wikipedia.de, Queryzo

Przy poprzednich wezwaniach rozsyłanych przez profesjonalnych pełnomocników adresaci korzystali z przysługującej im możliwości wnioskowania o wszczęcia postępowania dyscyplinarnego do odpowiednich organów samorządu zawodowego. Obecnie nie ma takiej możliwości, ale trzeba oddać kancelarii MURAAL, że wezwanie nie budzi tylu wątpliwości, co podobne z Lex Superior.

W wezwaniu nie jest przesądzone, czy ściganie odbywa się na podstawie art. 116 ust. 1 czy również ust. 4, a więc czy dotyczy ono rozpowszechniania nieumyślnego. Do tej pory kancelarie wzywające do zapłaty z tyt. naruszeń w sieci torrent wyraźnie wskazywały na działanie nieumyślne. Przypominam, że projektowana nowelizacja ustawy znosi karalność za obie formy przestępstwa.

Dla wszystkich tych, którzy dostali wezwania z MURAAL Kancelarii Prawnej Magdaleny Zielińskiej o takiej treści, jak w podlinkowanym poście oferuję bezpośrednią pomoc prawną w bardzo atrakcyjnej cenie 100 zł za poszerzoną analizę sprawy oraz poradę e-mailową lub telefoniczną, podczas której będą Państwo mogli rozwiać swoje wszelkie wątpliwości dotyczące otrzymanej korespondencji oraz uzyskać informację na temat możliwych dalszych kroków w sprawie i ryzyk z tym związanych. Chętnych zapraszam do kontaktu e-mailowego: boguslawwieczorek@gmail.com.

Podkreślam przy tym, że na podstawie art. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku obowiązuje mnie tajemnica informacji pozyskanych przy świadczeniu pomocy prawnej, jak i nie mogę być z tego obowiązku zwolniony.

Wzór wezwania do naprawienia szkody z MURAAL Kancelarii Prawnej Magdaleny Zielińskiej

Oferta bezpośredniej pomocy prawnej dla adresatów wezwań (KLIKNIJ)

WEZWANIE DO NAPRAWIENIA SZKODY I ZAPRZESTANIA DALSZYCH NARUSZEŃ 

Sygnatura sprawy: […]
Dotyczy: […]

Działając w imieniu Stowarzyszenia Contra Piracy Worldwide Association for intellectual property z siedzibą w Zug w Szwajcarii, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 13.06.2014 roku, informuję, iż […] został udostępniony osobom trzecim, za pośrednictwem […] programu wymiany plików w sieci P2P, utwór […], który na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 ze zm.) podlega ochronie. 

Stowarzyszenie Contra Piracy Worldwide Association for intellectual property prowadzi Program Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej, którym na wniosek został objęty utwór […], upoważniając tym samym Stowarzyszenie do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem prawami autorskimi do utworu […].

Dane osobowe zostały pozyskane od […] w postępowaniu karnym o sygnaturze akt. […] w sprawie o naruszenie autorskich praw majątkowych, tj. naruszenie art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dane osobowe zostały zabezpieczone przez Prokuraturę: […].

Ustalenie danych osobowych nastąpiło w toku prowadzonego postępowania karnego na podstawie numeru IP […] i numeru portu […] we wskazanej powyżej dacie […] tj. w czasie nieuprawnionego udostępniania utworu. 

W związku z powyższym wzywam do naprawienia powstałej szkody poprzez zapłatę kwoty w wysokości 950,00 pln w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania na wskazany poniżej rachunek bankowy pełnomocnika Pokrzywdzonego prowadzony przez mBank S.A., w tytule wpisując sygnaturę sprawy: 

nr konta: 82114011244654075910000834 

powyższa kwota została ustalona w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt 3a n/w Ustawy. Pokrzywdzony. którego autorskie prawa zostały naruszone może żądać od naruszającego naprawienia szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej. Naprawienie szkody skutkować będzie zrzeczeniem się dalszych roszczeń obejmujących dane zdarzenie. 

Art. 79. 1. Uprawniony, którego autorskie prawa autorskie zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: 
1) zaniechania naruszania; 
2) usunięcie skutków naruszenia
3) naprawienia wyrządzonej szkody:
a) na zasadach ogólnych albo
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż udostępnianie utworów objętych ochroną na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych poza koniecznością zapłaty odszkodowania może być zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a także innymi sankcjami przewidzianymi w art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Fakt przetwarzania danych osobowych został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Dane osobowe przestaną był przetwarzane w momencie całkowitego naprawienia powstałej szkody na rzecz Pokrzywdzonego. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 61 8648 759 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, kontakt mailowy kancelaria@muraal.com lub za pomocą fax. 1+48 61 6657 826. 

Z poważaniem, 
MAGDALENA ZIELIŃSKA PEŁNOMOCNIK POKRZYWDZONEGO

MURAAL Kancelaria Prawna Magdalena Zielińska ul. Piekary 6 / 14, 61-823 Poznań NIP: 7792392691 REGON: 302745195 T: +48 61 8648 759, F: +48 61 6657 826 kancelaria@muraal.com www.muraal.com

piątek, 30 stycznia 2015

POMOC PRAWNA - wezwania z Kancelarii Prawa Własności Intelektualnej Lex Superior Sp. z o.o.

Oferta bezpośredniej pomocy prawnej dla adresatów wezwań - szczegóły na końcu artykułu.

Po masowych wezwaniach do zapłaty rozsyłanych przez Kancelarię Adwokacką Anny ŁuczakKancelarię Adwokacką Bartłomieja Wieczorka oraz Kancelarię CODEX pojawiły się kolejne doniesienia o podobnych wezwaniach kierowanych przez firmę z Gdańska.

Tym razem nie jest to jednak kancelaria prowadzona przez profesjonalnych pełnomocników - radców prawnych lub adwokatów - pomimo używania w swojej nazwie sformułowania "kancelaria prawna" jest to zwykła spółka prawa handlowego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Duża część moich uwag przedstawionych przy okazji poprzedniego artykułu na ten temat pozostaje aktualna - chodzi o naruszenie tego samego przepisu prawa, tj. o rozpowszechnianie utworów chronionych prawem autorskim bez stosownego zezwolenia.

Lex Superior, podobnie jak CODEX na pewnym etapie swojej działalności, obrało sobie za cel amatorów polskich filmów porno z serii Podrywacze. Używa także w swoich pismach sformułowań, które mają wzbudzić w adresacie obawę upublicznienia faktu rozpowszechniania (w domyśle - oglądania) tego typu produkcji.

Przy poprzednich wezwaniach rozsyłanych przez profesjonalnych pełnomocników adresaci korzystali z przysługującej im możliwości wnioskowania o wszczęcia postępowania dyscyplinarnego do odpowiednich organów samorządu zawodowego. Obecnie nie ma takiej możliwości, z czego najwyraźniej korzystają nadawcy wezwań. Jednym z takich "rozwiązań", jest przedstawienie do kontaktu numeru telefonu typu premium, gdzie za połączenie operator nalicza opłatę w wysokości 2,08 zł / minuta połączenia.

Co więcej, zastanawiający jest sposób sformułowania wezwania. Z jednej bowiem strony czytamy, że "zgodnie z ustaleniami organów ścigania abonentem korzystającym w chwili dokonania czynu zabronionego z adresu IP użytego do popełnienia przestępstwa jest: [imię i nazwisko]", z drugiej zaś, że "w przypadku braku polubownego naprawienia szkody w wyznaczonym terminie, złożymy we właściwej  prokuraturze wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa".

Tymczasem, przestępstwo o którym pisze firma w swoim piśmie jest ścigane tylko na wniosek - aby organa ścigania mogły zatem cokolwiek ustalić, w pierwszej kolejności musiał być złożony wniosek o ściganie (nieustalonego sprawcy), następnie Prokuratura lub Policja wystąpiłaby do dostawcy internetu o ustalenie danych osobowych dzierżawcy łącza internetowego - i dopiero na ten adres mogłoby zostać wysłane wezwanie od uprawnionego z praw autorskich lub wezwanie na przesłuchanie.

Z informacji przeze mnie posiadanych wynika, że wezwania Lex Superior są pierwszymi pismami w tej sprawie. Zatem z całą pewnością nikt nie mógł ustalić z imienia i nazwiska - kto korzystał w danej chwili z komputera. Postępowanie wyjaśniające rządzi się swoimi prawami i takie ustalenie musiałoby zostać poprzedzone co najmniej przesłuchaniem w charakterze świadka osoby dzierżawiącej łącze internetowe, jak ma to miejsce w innych tego typu sprawach.

Takie określenie podstaw wezwania i źródeł pochodzenia danych osobowych budzi dużo wątpliwości, szczególnie w zakresie legalności źródła ich pochodzenia.

Dla wszystkich tych, którzy dostali wezwania z Kancelarii Prawnej Lex Superior Sp. z o. o. o takiej treści, jak w podlinkowanym poście oferuję bezpośrednią pomoc prawną w bardzo atrakcyjnej cenie 100 zł za poszerzoną analizę sprawy oraz poradę e-mailową lub telefoniczną, podczas której będą Państwo mogli rozwiać swoje wszelkie wątpliwości dotyczące otrzymanej korespondencji oraz uzyskać informację na temat możliwych dalszych kroków w sprawie i ryzyk z tym związanych. Chętnych zapraszam do kontaktu e-mailowego: boguslawwieczorek@gmail.com.

Podkreślam przy tym, że na podstawie art. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku obowiązuje mnie tajemnica informacji pozyskanych przy świadczeniu pomocy prawnej, jak i nie mogę być z tego obowiązku zwolniony.

Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty Kancelaria Prawa Własności Intelektualnej Lex Superior Sp. z o. o.

LEX SUPERIOR SP. Z O. O.
Ul. Jaśkowa Dolina 132/11, 80-286 Gdańsk

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Działając jako pokrzywdzony posiadacz majątkowych praw autorskich nabytych na podstawie licencji wyłącznej, w związku z wynikami dochodzenia przeprowadzonego przez organy ścigania, niniejszym wzywamy do naprawienia szkody majątkowej, wyrządzonej w wyniku bezprawnego użycia adresu […] do nielegalnego rozpowszechniania w sieci BitTrorrent następującego utworu audiowizualnego:

Nazwa pliku […]
Adres IP użyty przez naruszyciela […]
Data i czas namierzania […]
Jednostkowa kwota należnej opłaty licencyjnej […]

Przy użyciu specjalistycznego narzędzia informatyki śledczej (hash aplikacji […]) wykryto i udokumentowano proceder bezprawnego rozpowszechniania wskazanego powyżej utworu audiowizualnego, co stanowi przestępstwo określone w art 116 ust. 1 i 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 00, poz. 631 z późn. zm.). Zgodnie z ustaleniami organów ścigania abonentem korzystającym w chwili dokonania czynu zabronionego z adresu IP użytego do popełnienia przestępstwa jest:
[…]

W związku z powyższym, wzywamy naruszyciela naszych praw, do dobrowolnego naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę kwoty polubownego odszkodowania umownego w wysokości 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych), tytułem zaspokojenia całości naszych cywilnoprawnych oraz karnoprawnych roszczeń wynikających ze wskazanego naruszenia.

W przypadku braku polubownego naprawienia szkody w wyznaczonym terminie, złożymy w prokuraturze właściwej dla miejscowości […] wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa, bądź wniesiemy prywatny akt oskarżenia bezpośrednio do sądu karnego. Jednocześnie wystąpimy z akcją cywilną, żądając zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim zapłaty trzykrotności wynagrodzenia licencyjnego należnego za bezprawne rozpowszechnianie utworu. Kwota bazowa dochodzonego odszkodowania będzie wynosiła w takim wypadku 4.5000,00 PLN i może zostać powiększona o ewentualne koszty sądowe, koszty opinii biegłego badającego zabezpieczone nośniki danych, koszty komornicze, grzywny karne oraz nawiązki.

Jedynym sposobem polubownego załatwienia niniejszej sprawy jest zawarcie ugody dołączonej do niniejszego wezwania oraz uiszczenie polubownego odszkodowania w kwocie 750,00 PLN, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma na poniższy numer rachunku bankowego: 

LEX SUPERIOR SP. Z O.O.
Nr rachunku: 98 1750 1312 9230 0000 0000 0118 
Tytułem: Ugoda […] 

Z wyrazami szacunki,
Adam Zoll
Koordynator postępowań karnych Lex Superior sp. z o. o.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00 pod numerem telefonu 70 830 88 88 (UWAGA - numer telefonu typu premium, 2,08 zł/min. połączenia - przyp. BW) lub drogą elektroniczną pod adresem: kancelaria@lexsuperior.pl. Niniejsze pismo zostało wysłane z upoważnienia zarządu Lex Superior sp. z o.o. (uchwała do wglądu w siedzibie spółki).

środa, 21 stycznia 2015

Antypiraci chcą publicznie ogłaszać kto oglądał porno

W gronie kancelarii antypirackich prowadzących masowe postępowania w sprawie naruszania praw autorskich poczesne miejsce zajmuje CODEX Kancelaria Radców Prawnych z Bielska-Białej. Kancelaria CODEX ma nieco inny profil działalności, niż inne tego typu kancelarie, i w pierwszej kolejności kontaktuje się z właścicielem konta na Chomikuj.pl – nie znając jeszcze jego danych osobowych – wzywając do ich ujawnienia i zawarcia ugody. Zastrzega przy tym, że w innym przypadku zgłosi sprawę organom ścigania.

Ponieważ udostępnianie utworów chronionych prawem autorskim jest w Polsce (jeszcze) przestępstwem, nawet jeśli nikt z tego tytułu nie odnosi żadnych korzyści, kancelarie antypirackie korzystają z możliwości wszczęcia postępowania karnego, aby przy pomocy prokuratury ustalić dane osobowe właściciela łącza. Co ciekawe, przedstawiciele kancelarii CODEX wprost przyznają, że rozpoczną postępowanie karne wyłącznie w celu uzyskania danych osobowych.

Z pewnością silnym wiatrem w żagle jej działalności był wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z 26 listopada 2014 roku (sygn. akt VII K 768/14) dotyczący skorzystania z opcji „zachomikuj”, tj. przekopiowania zawartości czyjegoś dysku wirtualnego (konta Chomikuj.pl) na swój dysk (konto). Użytkownik nieobeznany z technologiczną stroną takiego działania mógł nie wiedzieć, że nie jest to jedynie wskazanie linku do zawartości czyjegoś konta (co niekoniecznie miałoby znaczenie dla sądu), ale zduplikowanie tegoż pliku i udostępnienie go samodzielnie.

Obecnie rozsyłane wezwania są jednak ciekawe także z innego powodu. Kancelaria rozpoczęła bowiem tropienie nieuprawnionego rozpowszechniania filmów porno poprzez serwis Chomikuj.pl. Podobna działalność była już prowadzona w Stanach Zjednoczonych, gdzie firma Anti-Piracy Law Group informowała, że w razie braku ugody będzie kontaktowała się z „członkami gospodarstwa domowego, sąsiadami i kimkolwiek, kto mógł odwiedzić dom” osoby wezwanej do zawarcia ugody.

W ten sposób formułowane wezwanie w sposób oczywisty sugerowało, że fakt ściągania filmów XXX stanie się powszechnie znany, a szczególnie że zostaną o tym poinformowane osoby najbliższe - co nie zawsze musi być powodem do dumy. Do tej pory nikt nie podjął takich kroków w Polsce. Do tej pory.Kancelaria CODEX pisze w swoich wezwaniach, że dotyczą one określonych z tytułu filmów pornograficznych. A następnie niedwuznacznie sugeruje:

Wskazane jest podjęcie kroków ugodowych, co warunkuje specyficzny charakter spraw zw. z rozpowszechnianiem materiałów o treści erotycznej. Na podstawie amerykańskiej ustawy Copyright Act (17 U.S.C.) oraz Konwencji paryskiej z 1971 r. o prawie autorskim, nasz klient może dochodzić odszkodowania ustawowego w przedziale od $2,500 do $25,000 USD (od 8700 do 87 000 złotych), a ponadto na wniosek powoda, sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości (do prasy) na koszt pozwanego. 

Dalej znajduje się przywołanie wyżej opisanego wyroku, a także – zastanawiające stwierdzenie:

Obecnie istnieje możliwość zawarcia ugody co w całości wyczerpuje roszczenia naszego Mocodawcy w odniesieniu do filmów erotycznych znajdujących się na Pana/i koncie. Brak jej zawarcia skutkuje wstąpieniem na drogę sądową celem dochodzenia ww. odszkodowania. W trakcie rozprawy może zaistnieć konieczność odtworzenia wskazanego filmu erotycznego celem udowodnienia naruszenia praw autorskich. 

Oczywiście takie wezwanie w sposób jednoznaczny sugeruje, że adresat wezwania będzie oglądał film pornograficzny na sali sądowej wraz z innymi uczestnikami i publicznością, a następnie – w razie przegranej sprawy – wyrok dotyczący rozpowszechniania materiałów erotycznych może zostać podany do publicznej wiadomości. Co, nota bene, teoretycznie jest możliwe, choć w mojej ocenie mało prawdopodobne.

Z punktu widzenia prawnika szczególnie interesujący jest także ten fragment:

Na podstawie amerykańskiej ustawy Copyright Act (17 U.S.C.) oraz Konwencji paryskiej z 1971 r. o prawie autorskim, nasz klient może dochodzić odszkodowania ustawowego w przedziale od $2,500 do $25,000 USD

Co przywołuje na myśl łańcuszki-potworki krążące po Facebooku odwołujące się do Konwencji Berneńskiej, która miałaby chronić - niczym talizman - autorskie materiały zamieszczane w tym serwisie. Czemu polscy prawnicy kontaktujący się z polskimi użytkownikami w sprawie naruszenia prawa mającego miejsce w Polsce powołują się na amerykańskie ustawy i umowy międzynarodowe? Pozostanie to tajemnicą autora wezwania…