piątek, 4 lipca 2014

POMOC PRAWNA - Obława na torrenty. Last minute na ugodę - czyli przedsądowe wezwanie do zapłaty z Kancelarii Adwokackiej Anny Łuczak reprezentującej Skorpion Arte i in.

Oferta bezpośredniej pomocy prawnej dla adresatów wezwań - szczegóły na końcu artykułu.

„Dostałem wezwanie przedsądowe z Kancelarii Adwokackiej Anny Łuczak” – to chyba jedna z częściej wpisywanych wypowiedzi na forach internetowych w ostatnich miesiącach, który to czas upływa w „prawnoautorskiej” części internetu pod hasłem „Mecenas Anna Łuczak”. Pani mecenas najwyraźniej szykuje się do prowadzenia dziesiątków tysięcy spraw o naruszenie praw autorskich za ściąganie filmów z sieci peer-to-peer przy wykorzystaniu popularnych torrentów.

Dyskusję zdominowała kwestia etyczności działań oraz próba odpowiedzi, czy jest to pierwszy w Polsce przypadek „copyright trolling”. Fora internetowe i blogi zapełniły się także dobrymi radami i opiniami – co powinny czynić osoby, które otrzymały – wezwanie o takiej treści – oraz – ugodę o takiej treści. Wśród nich pojawiło się wiele informacji nieścisłych, nieprawdziwych i nierzetelnych. Poniżej przedstawiam zatem krótką opinię na ten temat.

Przede wszystkim, zwracam uwagę że sprawa ma dwa aspekty – karny i cywilny. Obie te gałęzie prawa różnią się od siebie znacznie. Różne są także procedury ich dotyczące.

Zgodnie ze wzorem wezwania rozsyłanym przez Kancelarię Adwokacką Anny Łuczak, jest ono jednocześnie informacją, że toczy się już postępowanie karne, w którym zostaliście Państwo uznani za podejrzanych popełnienia przestępstwa. Oznacza to, że uprawniony złożył stosowny wniosek o ściganie. Od prokuratora prowadzącego sprawę zależy teraz, czy postanowi przedstawić Państwu zarzuty. Jeśli uzna, że zgromadzone dowody przemawiają za prawdopodobieństwem popełnienia przestępstwa – takie postępowanie będzie kontynuowane. Skoro postępowanie zabrnęło aż do tego momentu – tak zapewne będzie, tzn. powinni się Państwo spodziewać wezwań na przesłuchanie / postawienie zarzutów.

Mecenas w imieniu swoich klientów w projekcie ugody proponuje, że „pokrzywdzony zrzeka się roszczeń wobec sprawcy”. Z natury rzeczy, takie zrzeknięcie się może dotyczyć tylko roszczeń cywilnych. Ani zapłata żądanej kwoty, ani podpisanie ugody nie dotyczy cofnięcia wniosku o ściganie w postępowaniu karnym. Co więcej, nawet jeśli uprawniony wspaniałomyślnie taki wniosek złoży – prokurator nie jest nim związany. Spodziewać się raczej należy, że w obliczu ustalonego sprawcy (ugoda przewiduje przyznanie się do zarzucanych czynów) i niewątpliwych okoliczności, dążył będzie do ukarania sprawcy przestępstwa.

Postępowanie karne rządzi się jednak swoimi prawami i ścisłymi wymogami, z których podstawowym jest konieczność ustalenia sprawcy przestępstwa oraz udowodnienia mu winy (choćby nieumyślnej). Jeśli mają Państwo wątpliwości co do własnej winy, proponuję nie rozwiewać ich podpisując proponowany tekst ugody. Jeśli okoliczności sprawy są dla Państwa niejasne - istnieje duże prawdopodobieństwo, że są one również niejasne dla pokrzywdzonego.

Jeśli chodzi o część cywilną sprawy, zwracam uwagę, że:
- zapłata 550 zł (lub 470 zł w przypadku wezwania od mec. Artura Glass-Brudzińskiego) nie oznacza zawarcia ugody;
- podpisanie i wysłanie ugody nie oznacza jej zawarcia.

Konieczne jest wystąpienie obu tych czynności i to w konkretnej odległości czasowej (zapłata w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania i dostarczenie podpisanej ugody w terminie 21 dni). Jeśli zatem przeoczyliście Państwo powyższe terminy – uprawniony NIE zrzekł się swoich roszczeń, choćbyście dokonali zapłaty i wysłali podpisaną ugodę. Jeśli nie podjęliście jeszcze Państwo takich kroków, proponuję nie podejmować ich dalej. Rozwiązaniem w tym przypadku może być zaproponowanie własnej treści ugody lub kontakt z kancelarią mec. Anny Łuczak w celu ustalenia szczegółów sprawy.

Zwracam także uwagę, że ugoda przewiduje „haczyk” cywilnoprawny, którym jest zobowiązanie do zapłaty kary umownej w wysokości 950 zł w razie kolejnego naruszenia „jakichkolwiek autorskich praw majątkowych Pokrzywdzonego do jego utworów w przyszłości”.

Podobne wezwania rozsyła także mecenas adwokat Artur Glass-Brudziński, przy czym proponuje wpłaty w wysokości 470 zł. W treści ugody przyjmuje także, że adresat niekoniecznie jest "sprawcą" naruszenia, ale może być tylko "właścicielem łącza internetowego", a kara umowna została obniżona do 550 zł.

Wezwania dotyczą takich filmów, jak: Katyń, Bez wstydu, Miasto 44, Wałęsa człowiek nadziei, Drogówka, Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł, Być jak Kazimierz Deyna, Last minute czy Obława. Ale mogą dotyczyć także gier komputerowych - m. in. tytułów Deponia oraz Deponia 2: Chaos auf Deponia.

Poniżej przedstawiam również kilka – często powtarzających się – wątków występujących na forach internetowych dotyczących ww. wezwań:

- „Z tego co się zdążyłem dowiedzieć to adres IP nie może być dowodem w sprawie” – jak rozumiem, chodzi o to, czy po adresie IP można ustalić osobę, która dokonała przestępstwa / naruszenia. Oczywiście, że można. Siląc się na ocenę – w postępowaniu karnym jest to dowód średni; w postępowaniu cywilnym – możliwe, że wystarczający.

- „Poprosić kancelarię o pokazanie dowodu przestępstwa w postaci ciągu bitów należących do określonych fragmentów (przekraczających objętością dopuszczalny użytek) cyfrowej reprezentacji owego filmu, które to bity zostały przez oskarżonych udostępnione innym (konkretnie komu?) w taki a taki sposób, tego i tamtego dnia, itd. Jeśli takiego dowodu nie potrafią pokazać to znaczy, że zachodzi próba wymuszenia z zastraszeniem, rzecz jasna karalna.” - Bynajmniej nie jest potrzebny tak szczegółowy dowód – wystarczy taki dowód, który przekona sędziego – czy to w postępowaniu karnym, czy to cywilnym.

- „Ja nie wierzę, że w Polsce są jeszcze idioci, którzy boją się takich wezwań do zapłaty, ale jak ktoś ma życzenie dokarmiać złodziei to niech płaci, w końcu to nie jest zakazane.” – i cała dyskusja związana z „copyright trollingiem”. Nawet, jeśli uznać opisane wyżej działania jako nieetyczne, to znajdują one oparcie w prawie. Z całą pewnością nie jest to zastraszanie czy wymuszanie w rozumieniu przepisów karnych.

Lektura forów internetowych może niestety wzbudzić więcej wątpliwości, niż było na początku. Szczególnie, jeśli ktoś otrzyma przedsądowe wezwanie do zapłaty i czyta wszystkie dostępne w internecie wypowiedzi w poszukiwaniu rozwiązania.

Jeśli ja miałbym sugerować jakieś działania – to w pierwszej kolejności proponowałbym kontakt z prawnikiem, najlepiej takim, który zawodowo zajmuje się własnością intelektualną. Mogę to być ja, może to być ktokolwiek inny. Najważniejsze, żeby był to ktoś, kto dysponuje konkretną wiedzą, wykraczającą poza anonimowe wpisy na forach internetowych. Pozwoli to na rozwianie narastających wątpliwości i ustalenie możliwych dróg działania i ryzyk z tym związanych – w Państwa konkretnych i indywidualnych przypadkach.
Zachęcam Państwa do zadawania pytań w komentarzach do niniejszego postu – będę na nie w miarę możliwości odpowiadał i systematyzował, w ten sposób, aby dla wszystkich odwiedzających mogła powstać rzetelna baza informacji pochodzących od praktyka.

Dla wszystkich tych, którzy dostali przedsądowe wezwania do zapłaty i wzory ugód o takiej treści, jak w podlinkowanych postach (tzn. korespondencję pochodzącą z Kancelarii Adwokackiej Anny Łuczak) oferuję również bezpośrednią pomoc prawną w bardzo atrakcyjnej cenie 100 zł za poszerzoną analizę sprawy oraz poradę e-mailową lub telefoniczną, podczas której będą Państwo mogli rozwiać swoje wszelkie wątpliwości dotyczące otrzymanej korespondencji oraz uzyskać informację na temat możliwych dalszych kroków w sprawie i ryzyk z tym związanych. Chętnych zapraszam do kontaktu e-mailowego: boguslawwieczorek@gmail.com.

Podkreślam przy tym, że na podstawie art. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku obowiązuje mnie tajemnica informacji pozyskanych przy świadczeniu pomocy prawnej, jak i nie mogę być z tego obowiązku zwolniony.

Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty przesyłanego przez Kancelarię Adwokacką Anny Łuczak

adwokat Anna Łuczak 
Al. Jana Pawia II 61 lok. 95, 01-031 Warszawa; NIP 526-002-90-26 
tel.: (+48 22) 634 36 84; (+ 48 22) 635 16 47; (+48 22) 635 17 37; (+ 48 22) 635 17 71; (+48) 500 388 744 
godziny urzędowania: 10:00 — 17:00 kancelaria@adwokatwarszawa.net.pl www.adwokatwarszawa.net

Warszawa, dnia […] roku 
Znak pisma 

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY 
w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa 

Niniejszym, w związku z toczącym się postępowaniem karnym prowadzonym przez: Prokuraturę Rejonową w […], w sprawie o sygnaturze akt […], dotyczącym podejrzenia popełnienia m.in. przez Pana przestępstwa, określonego w treści art. 116 § 1 i 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2006 nr 99 poz. 662 z późn. zmianami) polegającego na rozpowszechnianiu utworu bez uprawnienia, do którego prawa autorskie posiada mój mocodawca, jako pełnomocnik Pokrzywdzonego Skorpion Arte sp. z o.o., z siedzibą ul. Wspólna 75, 00-687 Warszawa zwanego w treści „Pokrzywdzonym” na podstawie pełnomocnictwa znajdującego się w aktach prokuratorskich, o których mowa powyżej: 

wzywam do dobrowolnej zapłaty kwoty 550,00 PLN
(słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych)

tytułem zaspokojenia prawno-karnych i prawno-cywilnych roszczeń spółki w stosunku do Pana powstałych w wyniku naruszenia przez Pana w dniu […] o godzinie […] majątkowych praw autorskich przysługujących Pokrzywdzonemu w zakresie nielegalnego-bezprawnego rozpowszechniania przez Pana utworu pt. […] o numerze FILEHASH […], który to plik nazywał się: "[...]" w sieciach peer-to-peer (P2P) za pośrednictwem sprzętu elektronicznego korzystającego w dacie popełnienia czynu z nr […] za pośrednictwem programu / sieci wymiany plików uTorrent 3.2.0. 

Dochodzona ugodowo kwota jest częścią opłaty licencyjnej, której wysokość ograniczona jest z uwagi na ugodowy charakter niniejszego wezwania. Jednocześnie wskazuję, iż wysokość pełnej opłaty licencyjnej, uprawniającej do rozpowszechniania utworu, to kwota w wysokości od kilkunastu tysięcy do kilkuset tysięcy złotych, a uzależniona jest od przewidywanej ilości rozpowszechnień. Żądana kwota nie obejmuje kosztów pełnej opłaty licencyjnej, ani prawa do dalszego rozpowszechniania utworu w przyszłości, ewentualnych kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, biegłych sądowych, komorniczych, grzywien, jak również ewentualnej nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody orzekanej przez sądy karne w przypadku wydania wyroku skazującego. Celem ugodowego zakończenia sporu należy załączoną, prawidłowo wypełnioną i podpisaną Ugodę wysłać w oryginale  w terminie wskazanym w ugodzie na adres kancelarii, a żądaną kwotę należy wpłacić bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma, na konto bankowe pełnomocnika:

KANCELARIA ADWOKACKA
nr rachunku […]
tytułem : […]

Na podstawie art 79 § 1 ww. ustawy wzywam do dobrowolnego usunięcia ww. pliku z wszelkich urządzeń za pomocą których jest, był lub może być udostępniany plik zawierający ww. utwór, jak również do zaniechania rozpowszechniania utworu w przyszłości pod rygorem ujemnych skutków prawnych.

W razie zaistnienia pytań zespół Kancelarii pozostaje do Pana dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 —17:00 pod numerami wskazanymi w nagłówku. Jednocześnie informuję, iż mój mocodawca, wobec ewentualnego braku zapłaty, zobowiązał mnie do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a ewentualnie powstałe z tym koszty będą obciążały stronę przegrywającą. 

Z poważaniem,
Anna Łuczak
adwokat
nr wpisu: 764

Wzór ugody przesyłanej przez Kancelarię Adwokacką Anny Łuczak

OMÓWIENIE PONIŻSZEJ UGODY ZNAJDZIECIE PAŃSTWO TUTAJ

Ugoda zawarta w dniu […] pomiędzy:

[…]
a
Skorpion Arte sp. z o.o. z siedzibą ul. Wspólna 75, 00-687 Warszawa, reprezentowaną/ym przez adw. Annę Łuczak, zwaną/ym w treści „Pokrzywdzonym”,
zwana w treści „Ugodą”,
§1
1. Sprawca oświadcza, iż naruszył autorskie prawa majątkowe przysługujące Pokrzywdzonemu do utworu pt.: […] poprzez bezprawne rozpowszechnianie ww. utworu w sieciach per-to-per (P2P) w dniu […] o godzinie: […].
2. Sprawca zobowiązuje się do do uiszczenia kwoty w wysokości 550,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt) na rzecz Pokrzywdzonego tytułem naprawienia szkody powstałej w wyniku bezprawnego naruszenia przez Sprawcę autorskich praw majątkowych do utworu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Ugody.
3. Pokrzywdzony zrzeka się roszczeń wobec Sprawcy związanych z zidentyfikowanym rozpowszechnieniem ww. utworu w sieciach peer-to-peer wskazanym w §1 ust. 1 Ugody, pod warunkiem zapłaty pełnej kwoty wskazanej w § 1 ust. 2 Ugody oraz dostarczenia przez Sprawcę podpisanego i prawidłowo uzupełnionego egzemplarza Ugody na adres pełnomocnika Pokrzywdzonego, tj. Kancelaria Adwokacka Anna Łuczak, Al. Jana Pawła II 61 lok. 95, 01-031 Warszawa w terminie 21 dni od dnia […].

§2
1. Sprawca zobowiązuje się do nienaruszania autorskich praw majątkowych przysługujących Pokrzywdzonemu do jakichkolwiek utworów Pokrzywdzonego, obecnie i w przyszłości.
2. W przypadku kolejnego naruszenia przez Sprawcę jakichkolwiek autorskich praw majątkowych Pokrzywdzonego do jego utworów w przyszłości Sprawca zobowiązuje się uiścić tytułem kary umownej kwotę w wysokości 950,00 PLN (dziewięćset pięćdziesiąt złotych) za każde rozpowszechnienie.
3. Po otrzymaniu egzemplarza podpisanej przez Sprawcę Ugody, Pokrzywdzony zobowiązuje się odesłać podpisany przez siebie egzemplarz, w formie elektronicznej, na adres mailowy Sprawcy, na co Sprawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.
4. Sprawca zobowiązuje się własnoręcznie napisać pod treścią niniejszej ugody adnotację o treści "Akceptuję warunki powyższej ugody".