Wzór umowy na wykorzystanie wizerunku

Przeczytaj najpierw: Kiedy potrzebuję zgody na wykorzystanie wizerunku?

Umowa na wykorzystanie wizerunku

Zawarta w […] dnia […] pomiędzy: 

[…] zamieszkałym w […], legitymującym się dowodem osobistym o numerze i serii […], posiadającym numer PESEL […], NIP […], zwanym dalej Twórcą,
a
[…] zamieszkałym w […], legitymującym się dowodem osobistym o numerze i serii […], posiadającym numer PESEL […], NIP […], zwanym dalej Pozującym,
o treści następującej:

§1
W związku z wykonaniem materiałów, w których został wykorzystany wizerunek Pozującego, strony zawierają niniejszą umowę, na podstawie której Pozujący wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku a Twórca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie przewidziane umową.

§2
1. Pozujący zezwala na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwiecznionego na materiałach, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy. ****Nie ma przeszkód, aby załącznik stanowiła płyta CD z nagranymi materiałami. Płytę taką należy także parafować.****
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykorzystanie wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej Twórcy, w tym przekazywanie ich osobom trzecim, modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek, z zastrzeżeniem że takie wykorzystanie będzie zgodne z dobrymi obyczajami.
**** LUB ****
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje jednokrotne wykorzystanie wizerunku w […] [tu należy wpisać konkretny artykuł, film, wystawę, portret itp.]

§3
Twórca zapłaci Pozującemu za pozowanie oraz wykorzystanie jego wizerunku wynagrodzenie w kwocie […] netto/brutto w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy.

§4
Twórca udziela Pozującemu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni nieodpłatnej licencji na wykorzystanie materiałów stanowiących załącznik nr 1 do umowy w portfolio, które będzie prezentowane wyłącznie potencjalnym współpracownikom i kontrahentom Pozującego, przy czym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym zostanie ograniczone do […] zdjęć/filmów.

§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Kliknij zielony przycisk DOWNLOAD aby ściągnąć umowę na dysk swojego komputera. 
Po wyświetleniu się umowy w nowym oknie naciśnij CTRL+S.

Etykiety: