piątek, 21 grudnia 2012

C-149/11 Leno Merken (ONEL/OMEL)

Z obowiązku archiwistycznego warto odnotować, że Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiedział na pytanie prejudycjalne w sprawie C-149/11 Leno Merken (ONEL/OMEL), dotyczącego używania wspólnotowego znaku towarowego (CTM). Otóż, jeśli taki znak w okresie pięciu lat od rejestracji nie był „rzeczywiście używany” przez właściciela na terenie UE w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, może zostać np. unieważniony.

Zasadnicze pytanie dotyczyło tego, czy przesłanka „rzeczywistego używania” jest spełniona, jeśli znak jest używany wyłącznie na terenie jednego z państw członkowskich.

OHIM – Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) – przedstawiał stanowisko, że wystarczające jest używanie znaku w jednym państwie. Trybunał – w sprawach HIWATT v. Kabushiki Kaisha Fernandes (T-39/01) i Pago International v. Tirolmilch (C-301/07) – odwrotnie, wskazał że „rzeczywiste używanie” musi wiązać się z obecnością znaku w istotnej części terytorium, na którym jest chroniony.

Spór, którego losy decydowały się dwa dni temu, dotyczył sprawy, w której dwie spółki z różnych państw, miałyby się posługiwać znakami towarowymi w tych samych klasach towarowych (a więc oznaczać nimi te produkty tego samego typu). Jedna (Hagelkruis Beheer B.V.) chciała rejestrować znak OMEL, a druga (Leno Merken B.V.) miała już zarejestrowany znak ONEL. Oba znaki miały być używane w różnych krajach.

Jak można się domyślać, spółce Leno Merken (od ONEL) nie spodobało się mylące oznaczenie OMEL – w związku z czym wykorzystywała kolejne drogi sprzeciwu, aż sprawa zawędrowała przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Powstało bowiem pytanie, czy znak używany w jednym tylko państwie Wspólnoty jest „rzeczywiście używany” – czyli de facto czy podlega ochronie na terenie całej Wspólnoty.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że spora część praktyków i teoretyków, ale także samych przedsiębiorców, postrzegała wspólnotowy znak towarowy, jako formę ochrony na terenie całej Unii. Spodziewana odpowiedź Trybunału była zatem odmienna od wykładni i praktyki OHIM. Tymczasem, Trybunał zadecydował, że:

„Terytorialne granice państw członkowskich powinny zostać pominięte przy ocenie, czy znak towarowy został wprowadzony do „rzeczywistego używania” na terytorium Wspólnoty. (…)

Wspólnotowy znak towarowy jest „rzeczywiście używany”, gdy jest używany zgodnie z jego podstawową funkcją oraz w celu utrzymania lub utworzenia udziału w rynku w obrębie Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do towarów lub usług nim objętych. To do sądu krajowego należy ocena, czy warunki zostały spełnione w sprawie przed sądem krajowym, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, w tym charakterystyki danego rynku, charakteru towarów lub usług chronionych przez znak towarowy i terytorialnego zakresu i skali wykorzystania, jak również częstotliwości i regularności jego wykorzystania”

Innymi słowy, Trybunał uznał że nie ma znaczenia czy znak jest używany na terenie jednego kraju czy wielu. Aczkolwiek, każdorazową ocenę pozostawił sądom krajowym, które tę akurat przesłankę będą mogły interpretować dowolnie (no, prawie dowolnie – mimo wszystko zasada została ustanowiona).


Powstaje zatem pytanie, czy jest sens ponosić koszty rejestrowania wspólnotowego znaku towarowego, jeśli nie planuje się ekspansji na inne rynki UE, skoro nie gwarantuje to wyłączności używania. To zależeć będzie od rygoryzmu urzędów patentowych i sądów w poszczególnych krajach, choć na chwilę obecną wydaje się, że takich przypadkach CTM nie będzie gwarantował większej ochrony, niż znak krajowy.

środa, 19 grudnia 2012

Chiny patentowym liderem

Thomson Reuters w 2008 roku przewidywał, że chiński urząd patentowy będzie przyjmował najwięcej wniosków patentowych na świecie w roku 2012. Rewizja raportu dokonana niedawno potwierdziła jednak, że Chinom udało się to już w zeszłym roku.

Chiński rząd – przy pomocy dobrze znanych w Polsce programów gospodarczych, zwanych „pięciolatkami” - koncentruje się na kierowaniu kraju na innowacyjne tory, choć na razie zabezpiecza w ten sposób rynek wewnętrzny (73% wniosków patentowych ograniczało się właśnie do Chin).


Źródło: Thomson Reuters
Porównanie liczby złożonych wniosków o ochronę patentową w najważniejszych urzędach patentowych na świecie.

Najnowsza pięciolatka zakłada, że w 2015 roku wniosków patentowych oraz wniosków o udzielenie praw ochronnych na wzory użytkowe i przemysłowe, będzie już 2.000.000, a liczba patentów na 10.000 mieszkańców wyniesie 3,3 (1,7 w roku 2010). Dla porównania, w Polsce na rok 2009 liczba ta wynosiła… 0,068 patentu.

Główne plany inwestycji skierowane są na źródła energii (nuklearnej oraz odnawialnej) i jej oszczędzanie, ochronę środowiska, biotechnologię oraz przemysł zaawansowany technologicznie, w tym samochody elektryczne. Wynikiem ma też być zwiększenie cytować chińskich naukowców i awans Chin z 8 na 5 miejsce na świecie pod tym względem. Są to cele o tyle zbliżone, że na 10 podmiotów, które składają najwięcej wniosków patentowych, aż 7 stanowią instytucje naukowe.

Oznacza to także, że wydatki na badania i rozwój, mają wzrosnąć z 1,75% do 2,2% PKB. Znowu, porównując to z polskimi realiami, my zakładamy wzrost z 0,8% obecnie, do 1,7% w roku 2020. Na osiągnięcie swojego planu, Chiny planują przeznaczyć ok. 650 mld dolarów – jest więc szansa, że uda się im je osiągnąć – zgodnie z tradycjami „pięciolatek” – wcześniej.


Źródło: Thomson Reuters
Założenia nowej polityki Chin w zakresie innowacyjności.

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Tantiemy za przyjemność oglądania... reklam!?

Jako post scriptum „afery zaiksowej” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 13 kwietnia 2012 roku (I ACa 129/12; opublikowany dzisiaj).

W tej kuriozalnej sprawie „Stowarzyszenie (...) z W.” [w orzeczeniu zostały wykreślone dane pozwalające na identyfikację stron] domagało się zapłaty tantiem od przedsiębiorcy prowadzącego zajazd, uzasadniając że korzysta on z utworów objętych ochroną prawa autorskiego puszczając… reklamy w telewizji.

Bezsporne było w sprawie to, że przedsiębiorca w swojej restauracji miał włączony kanał telewizji informacyjnej. Stowarzyszenie chroniące praw twórców stwierdziło natomiast, że chronione utwory pojawiały się przy okazji reklam w przerwach programu. Właściciel rozpowszechniał je zatem publicznie bez stosownej licencji.

Za wyjątkową łaskawość „Stowarzyszenia (…) z W.” trzeba uznać, że domagało się od przedsiębiorcy wyłącznie dwukrotności wynagrodzenia, które byłoby należne, gdyby została zawarta umowa o korzystanie w zakresie dokonanego naruszenia (zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jeśli bowiem naruszenie jest zawinione – a w tym przypadku, jeśli już uznać że do naruszenia prawa doszło, ewidentnie było – Stowarzyszenie mogło żądać trzykrotności takiego wynagrodzenia.

Niestety, sąd pierwszej instancji przyznał rację Stowarzyszeniu. Ogólna zasada konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z utworu jest ograniczona w art. 24 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą odbierać nadawane za ich pomocą utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. Prościej – można włączyć telewizor publicznie, jeśli nie czerpie się z tego korzyści.

Pozwany bronił się na dwa sposoby. Pierwszy, stosowany swego czasu przez fryzjerów, polegał na twierdzeniu (skądinąd słusznym), że do jego lokalu przyjeżdżają podróżni w celu spożycia posiłku, a nie dla słuchania muzyki – i nawet gdyby telewizor wyłączył, liczba klientów nie zmieniłaby się.

Sąd Apelacyjny uznał, że to nie zostało udowodnione przez właściciela lokalu (choć wydaje się, że doświadczenie życiowe sądu powinno być wystarczające; inaczej do sprawy podszedł przy okazji innej sprawy sąd w Kielcach). Tu jednak sąd uznał, że:

Przydrożnych zajazdów jest wiele, [a] telewizor umiejscowiony jest w ten sposób, by oglądali go również klienci i wpływa na ogólny klimat lokalu, który jest przyczyną wyboru przez podróżnego tego, a nie innego zajazdu.

Sąd Apelacyjny przywołał także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2005 roku (I CK 164/05), w którym SN pośrednio uzależnia uzyskiwanie korzyści majątkowych od powierzchni (!) zakładu, w którym odtwarzane są utwory:

Sytuacje, w których odtwarzanie utworów muzycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie łączyć się z korzyściami majątkowymi dla odtwarzającego, powstają przede wszystkim wtedy, gdy klienci nie będą poddawani oddziaływaniu odbioru. Może tu chodzić przede wszystkim o małe powierzchnie handlowe, drobne zakłady usługowe, w których odtwarzanie służy zapełnieniu czasu personelowi. Odtwarzanie owych utworów na większych przestrzeniach handlowych, w których klient przebywa dłuższą chwilę, podlegają zakwalifikowaniu jako połączone z korzyściami majątkowymi. Na taką funkcję wskazuje zwłaszcza specjalne rozmieszczenie głośników do odbioru w salach obsługi klienta.

Rewolucji w kwestiach zasadniczych cytowany wyrok zatem nie przynosi. Najwyraźniej jednak, sąd uznał że konieczność zapłaty tantiem za słuchanie piosenek w reklamach, jest przesadą.

O ile bowiem nadawanie ciekawych programów telewizyjnych może wpływać na klientelę i wiązać się z osiąganiem korzyści majątkowych, o tyle nadawanie reklam, czy też oglądanie reklam nie stanowi rzeczy uatrakcyjniającej dany lokal. Powszechnie wiadomą rzeczą jest bowiem to, iż reklamy stanowią źródło finansowania danej stacji radiowej i telewizyjnej i same w sobie (przynajmniej dla większości społeczeństwa) nie są przyczyną oglądalności danej stacji. Jeśli chodzi o odbiór społeczny reklam zaryzykować można nawet twierdzenie, iż są one dla odbiorców niejednokrotnie rzeczą uprzykrzającą i zniechęcającą do oglądania danego programu.

I na tej podstawie powództwo „Stowarzyszenia (…) z W.” oddalił.


Fot. Harper, Alvan S.
Właściciel zajazdu może świętować

Jako ciekawostkę, podaję jeszcze jeden cytat z uzasadnienia wyroku, dotyczący przeprowadzania kontroli w lokalu:

Inspektorzy powoda odnotowali nadawanie następujących programów: program (...), (...), (...), (...), film „(...)”, program rozrywkowy „(...)”, serial (...), mecz siatkówki: (...), serial: „(...)”, informacje i prognozy pogody, program: „(...)”, program: „(...)”, serial: (...), program: „(...)”, program publicystyczny prowadzony przez T. S. pt: (...).

Czyli, lekko licząc, inspektorzy spędzili w zajeździe 10 godzin oglądając telewizję (o ile programy nie były przełączane). Miejmy nadzieję, że i rachunek, i napiwek były odpowiednio wysokie.

poniedziałek, 10 grudnia 2012

Ranking najbardziej innowacyjnych firm w 2012 roku

Thomson Reuters opublikował zestawienia 100 największych innowatorów na świecie. Oprócz wskazania konkretnych firm, które skupiają największą liczbę innowacyjnych patentów, analizując dane można także utwierdzić się w przekonaniu, że rynek innowacji ma swoje bardzo konkretne (geograficznie) miejsce na świecie.

Miejsce rankingowe zostało ustalone w oparciu o następujące zmienne:
1) skuteczność, czyli stosunek patentów udzielonych do złożonych wniosków o ich udzielenie;
2) zasięg globalny, czyli występowanie patentów w bazach danych urzędów w Chinach, Japonii, USA oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym;
3) wpływ, czyli wskaźnik cytowań w innych zgłoszeniach;
4) liczba patentów innowacyjnych, czyli takich, które jako pierwsze opisują daną technologię (pozwala to na eliminację tzw. grup patentów).

Geograficznie, największą skuteczność w patentowaniu technologii wykazuje Ameryka Północna (47 proc.; chodzi tu de facto o Stany Zjednoczone), następnie Azja (32 proc.) i Europa (21 proc.).


Na rynku azjatyckim dominuje niezmiennie Japonia (25 proc. udział), ale Korea Południowa uzyskując 7 proc. udział w rynku patentów wykazała tym samym 75 proc. wzrost rok do roku. Wśród czterech nowych podmiotów realizujących tę politykę są dwa uniwersytety oraz dwa ośrodki naukowo-badawcze. Pokazuje to, że właściwie prowadzona polityka proinnowacyjna może przynieść szybko odczuwalne efekty. Wśród reprezentacji Azji nie ma Chin, pomimo tego że pod względem liczby udzielonych patentów jest to rynek największy na świecie. Inwestorzy koncentrują się jednak na rynku narodowym. Dokładnie odwrotnie postępują Stany Zjednoczone, które chronią prawie 50 proc. wynalazków na świecie poza rynkiem wewnętrznym. Analitycy TR przewidują jednak, że patenty chińskie, z uwagi na nasycanie tamtejszego rynku, będą w kolejnych latach pojawiać się także w innych państwach na świecie.

Do rankingu dostało się tylko pięć państw europejskich – Francja, Niemcy, Belgia, Szwecja i Szwajcaria. Francja, będąca liderem naszego kontynentu, ulokowała 13 podmiotów z kraju, w tym kilka instytutów badawczych (wysokie pozycje Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Commissariat à l’Energie Atomique oraz IFP Energies Nouvelles).

Na pierwszym miejscu w zestawieniu innowatorów jest koncern 3M. Choć w pierwszej chwili niekoniecznie musi się z czymkolwiek kojarzyć, to jest on w producentem ponad 65.000 produktów sprzedawanych w około 200 krajach na świecie. Żółte karteczki Post-it oraz taśma klejąca Scotch są najważniejszymi z nich. Drugie miejsce zajęła firma Advanced Micro Devices (AMD), produkująca m.in. półprzewodniki i zasilacze do urządzeń komputerowych. Obecnie firma koncentruje się na usługach cloud computing i wirtualizacji środowisk. Paryska firma Alcatel-Lucent, będąca na trzecim miejscu, jest liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych i technologii komunikacyjnych.

niedziela, 9 grudnia 2012

Wykorzystanie wizerunku a podatek dochodowy

Kontynuując temat opodatkowania działalności związanej z wykorzystywaniem własności intelektualnej (patrz: Jak płacić mniejsze podatki? Prawa autorskie przy umowie o pracę), dziś o podatku od dochodów z wykorzystywania swojego wizerunku.

Ochrona wizerunku została zagwarantowana w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale nie jest to ochrona prawnoautorska, która przysługuje tylko utworom, a więc „przejawom działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.” Oznacza to także, że przedstawionemu na wizerunku nie przysługują prawa autorskie do niego, ani żadne z praw pokrewnych.
Wizerunek jest podobizną danej osoby – albo przedstawioną wprost (np. zdjęciem), albo przy użyciu cech charakterystycznych w sposób nie pozostawiający wątpliwości, do kogo się one odnoszą.


Maciej Stuhr wykorzystujący wizerunek Stanisława Soyki.


Wykorzystywanie swojego wizerunku może być przedmiotem umowy i podstawą do uzyskiwania dochodów z tego tytułu, np. w zawodzie modelki albo w przypadku umów sponsoringowych. W takiej sytuacji znalazła się również zawodowa siatkarka, występująca z wnioskiem o interpretację podatkową do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB1/415-1002/12-2/ES). Jak wskazała we wniosku:

Wnioskodawczyni planuje zawarcie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie reklamy i marketingu umów, których przedmiotem będzie wykorzystanie jej wizerunku. Integralnym elementem świadczenia usług w ramach przyjętych umów będzie wykorzystanie wizerunku zawodniczki, jej sylwetki, głosu itp.
Działania reklamowe w ramach umowy będą obejmować m in.:
* udział w sesjach zdjęciowych, uczestnictwo w nagraniach telewizyjnych, wywiadach radiowych,
* innych akcjach i imprezach promocyjnych,
* promowanie produktów w środkach masowego przekazu, podczas festynów, akcji promocyjnych, meczy ligowych, turniejów, sparingów oraz przygotowań do meczy i treningów,
* współpracę przy tworzeniu materiałów promujących markę produktów,
* wspieranie marki produktów w punktach sprzedaży, polegające na wykorzystaniu wizerunku.

Działania te mogą obejmować dodatkowo noszenie ubioru sportowego z wyeksponowanym logo firmy, a także umieszczanie na odzieży sportowej oraz samochodzie nazwy reklamowej firmy.

W odrębnej umowie zawodniczka przekaże odpłatnie na rzecz agenta na zasadzie wyłączności prawa do swoich wizerunków i zobowiąże się do świadczenia na rzecz agenta lub na rzecz podmiotu przezeń wskazanego usług reklamowych przy wykorzystaniu swojego wizerunku. W przypadku sprzedaży praw do wizerunku zawodniczki na rzecz podmiotu trzeciego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie reklamy i marketingu zawarta zostanie umowa merchandisingu, której stronami będą licencjobiorca oraz zawodniczka, działająca przez swojego agenta.

Ponieważ strony związały się umową licencyjną na wykorzystanie wizerunku, postanowiły upewnić się też, że dochód z tej umowy nie będzie rozliczany, jak dochód z wykorzystania lub rozporządzania prawami autorskimi. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie:

Uzyskane przez Wnioskodawczynię przychody na podstawie umów, których przedmiotem będzie wykorzystanie wizerunku, należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku (również w sytuacji gdy ostatecznym odbiorcą usług marketingowo-reklamowych z wykorzystaniem wizerunku będzie klub sportowy, z którym Wnioskodawczyni związana jest kontraktem sportowym) Wnioskodawczyni może opodatkować jako przychody z działalności gospodarczej.

Do podobnych wniosków doszli:
- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 8 listopada 2010 r. (ILPB1/415-903/10-2/AO),
- Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 14 maja 2008 r. (ITPB1/415-152/08/DP),
- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 28 czerwca 2011 r. (ILPB1/415-539/11-2/AP):
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Przepis ten ma zatem charakter szczególny, gdyż nie dotyczy ochrony autora lub utworu, lecz zawiera postanowienia w istocie ograniczające swobodę wypowiedzi twórczej, głównie ze względu na poszanowanie dóbr osobistych chronionych prawem powszechnym. Przy czym termin "wizerunek" w rozumieniu art. 81 oznacza wytwór niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby (lub danych osób).

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, iż osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego własnego wizerunku.

- oraz Minister Kultury w dniu 14 listopada 2002 r.(DP/WPA.024/409/02):
wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za rozporządzanie nimi. Prawo do wizerunku jest kategorią odrębną od praw pokrewnych. Wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie może być traktowane jako wynagrodzenie za korzystanie z artystycznego wykonania, bowiem osoba, której wizerunek jest wykorzystywany, nie jest traktowana jako artysta wykonawca.

poniedziałek, 3 grudnia 2012

ZAiKS: Śpiewasz "Sto lat"? Płać!

Powszechnie znana piosenka "Happy Birthday to You" śpiewana po angielsku przy okazji urodzin, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w wielu zakątkach świata, ma swojego właściciela. Jest nim amerykańska spółka Summy Birchard Inc., należąca do medialnego potentata Time Warner. Ta biznesowa perełka powstała w idealnym czasie. Od połowy XIX wieku coraz bardziej popularne stawały się przyjęcia urodzinowe, by na przełomie wieków stać się standardem wśród dzieci. Już w 1937 roku pojawia się w filmach, jako tło do sceny urodzin. Obecnie przynosi swoim właścicielom 2.000.000 USD rocznie.

Melodia piosenki powstała w 1893 roku, początkowo śpiewana z tekstem "Good Morning to All”, została napisana przez siostry Mildred i Patty Hill. Obie były wychowawczyniami w przedszkolu i skomponowały szereg prostych piosenek, które wykorzystywały w procesie edukacji małych dzieci. Zdawały sobie przy tym sprawę z wagi praw autorskich i zadbały o odpowiednie ich zabezpieczenie.

Na początku XX wieku utwór mógł liczyć na ochronę przez 28 lat, po którym to czasie należało odnowić ochronę na kolejne 28 lat. W międzyczasie jednak, ochronę prawnoautorską wydłużono do 70 lat od daty śmierci ostatniego z autorów. Ponieważ Patty Hill zmarła w roku 1946, ochrona Happy Birthday to You trwać będzie do końca 2016 roku, a w Stanach Zjednoczonych - do roku 2030. Co za tym idzie - jej wykorzystanie pociąga za sobą konieczność zapłaty tantiem.

Czy roszczenia amerykańskiej korporacji mają jakiekolwiek znaczenie w Polsce? Oczywiście. Polska jest stroną najważniejszych umów międzynarodowych, potwierdzających istnienie zagranicznych praw autorskich w kraju. Organizacją, która te prawa realizuje jest ZAiKS, który - jak sam podaje - reprezentuje 96% światowego repertuaru. Oznacza to tyle, że jeśli wykorzystujemy komercyjnie jakikolwiek utwór muzyczny, niemal na pewno musimy odprowadzić odpowiednią opłatę na konto ZAiKS.

Bez zezwoleń i bez opłat można natomiast korzystać z utworów w zakresie własnego użytku osobistego, czyli w kręgu osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Idealnym przykładem będzie wykorzystanie piosenki Happy Birthday to You na urodzinach dziecka.

Nierzadko jednak wykonywanie piosenki wiąże się z uzyskiwaniem z tego tytułu przychodu. Typowym przykładem będzie prowadzenie korepetycji z języka angielskiego, w ramach których wykonujemy (śpiewamy), tłumaczymy, czytamy - czyli wykorzystujemy utwór chroniony prawem autorskim na wszelkie możliwe sposoby.

Stanowisko ZAiKS jest jednoznaczne. „Happy Birthday to You podlega ochronie przez Stowarzyszenie i każdy, kto używa tej piosenki w swojej działalności powinien uiścić odpowiednie opłaty z tytułu tantiem autorskich” - potwierdził mi Damian Popielarz, Kierownik Wydziału Inkasa Terenowego ZAiKS. Zakładając wykorzystanie utworu 20-30 razy w ciągu roku, będą to opłaty rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Dokładna stawka jest uzależniona od wielu zmiennych - liczby wykonań, sposobu wykorzystania itd.

Co ciekawe, zgodnie ze stanowiskiem ZAiKS, nauczyciel angielskiego w szkole językowej nie może skorzystać z dobrodziejstwa art. 27 ustawy, który stanowi:

Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia
własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu
oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego
utworu.
Według komentarza prof. Elżbiety Traple, przepis ten można stosować do wszelkich placówek oświatowych, w tym prywatnych szkół językowych. Prawo to miałoby nie rozciągać się tylko na takie podmioty, które dydaktykę prowadzą dodatkowo, obok głównej działalności, w postaci różnego rodzaju kursów czy szkoleń.

Tymczasem, jak poinformował mnie Kazimierz Sulik, Dyrektor Okręgu ZAiKS w Białymstoku:

Podmioty, które chcą skorzystać z tej licencji ustawowej, muszą podlegać Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Ministerstwu Oświaty, w przeciwnym wypadku zastosowanie mają zasady ogólne, czyli za wykorzystanie utworu należy się wynagrodzenie.

Na jakiej podstawie zostało oparte to stwierdzenie? Z pewnością nie na dosłownym brzmieniu ustawy i stanowisku doktryny. Pamiętając jednak batalię ZAiKS o inkasowanie opłat od fryzjerów słuchających radia w pracy, można się spodziewać że i w tym przypadku Stowarzyszenie będzie trwało przy swoim stanowisku.


photo by Will Clayton on Flickr

Ps. Jeśli ktoś ma ochotę na poznanie sprawy dużo bliżej, prof. Robert Brauneis z George Washington University na 69 stronach daje nadzieję, że prawa autorskie do piosenki już dawno wygasły.